Sam Ghandchiسام قندچي  توصیه ی یک جامعه شناس بیسواد به «طبقه ی متوسط» در پی خیزش98 در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2976-middle-class.htm

مطالب مرتبط: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

middle-class

 

یک جامعه شناس بیسواد در ایران در توصیه ای به «طبقه ی متوسط» گفته: «درگیر ماجراجویی های دی و آبانی ها نشو»! و روشن است که منظورش معترضان خیزش دی ماه 96 در دو سال پیش، و خیزش آبان ماه 98 در سه هفته پیش است. همانوقت توضیح داده شد که «علت ریشه ای خیزش های مردمی بی عدالتی فراصنعتی است». و ساعتی پیش نیز در نوشته ای تحت عنوان «آقای روحانی، دلیل انقلاب قرن بیست و یکمی ایران توطئه ی کسی نیست»، موضوع بیشتر باز شد. در حقیقت تطور فراصنعتی در 50 سال اخیر، که به معنی «برنده همه چیز را تصاحب می کند» است، پدیده ای که 30 سال پیش در «یک تئوری ارزش ویژه» و بعد هم در «عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری» پیش بینی شده بود، سالهاست باعث تحلیل رفتن طبقه ی متوسط در جهان شده، و تازه در ایران، حاکمیت کوکلاکس کلانهای اسلامی مزید برعلت شده، و این روند تحلیل رفتنِ طبقه ی متوسط را تشدید کرده و دقیقاً بسیاری از معترضان خیابانی، بخشی از همان طبقه ی متوسط تحلیل رفته هستند که مجبورند با یارانه های نقدی گذران زندگی کنند، و نه فقط در ایران و عراق و لبنان، بلکه در شیلی، ونزوئلا، فرانسه و کشورهای دیگر، و حتی در آمریکا در حرکت جنبش اشغال در پایان دوران اوباما، شاهد همین پدیده ی اجتماعیِ واکنش به تحلیل رفتن طبقه ی متوسط بودیم که به اعتراضات نودو نه درصدی ها در برابر یک درصدی ها معروف شد. نمی دانم این «علمای به ظاهر سکولار» در ایران از کجا پیدایشان شده که فکر می کنند این اعتراضات ربطی به طبقه ی متوسط ندارند، صد رحمت به «علمای حوزه ی علمیه ی بی بی سی».

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم آذر ماه 1398
December 5, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH