Sam Ghandchiسام قندچي  رضا پهلوی، کرم ابریشم دروغگو دوباره برای مردم ایران در کیهان لندن رهنمود دادی

http://www.ghandchi.com/2804-reza-pahlavi.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/31eRcKF   http://bit.ly/2YBplH4

http://bit.ly/2YITrIq    http://bit.ly/2MzXLDy

http://bit.ly/2OSqAOv    http://bit.ly/2yxbvGR

 

reza-pahlavi-dorooghgoo

 

دیگر خطاب به تو رضا پهلوی، کرم ابریشم دروغگو هیچ مطلبی را با عناوین محترمانه نمی نویسم. رضا پهلوی خودت مسؤل همه ی این بی شرفهایی هستی که در 30 سال گذشته در اینترنت علیه این قلم حمله سایبری راه انداختند و تحریک کردند و در دو روز گذشته تشدید کرده اند؛ گماشته ات با نام مستعار دیوید که سالها پیش در اینترنت همین تحریکات را علیه این قلم در بولتن بورد جبهه از طرف سلطنت طلبان هدایت می کرد، به صدای آمریکا آمد و با مقامات آمریکایی مرتبط بود و هم خانم شیلا گنجی و هم دکتر کامبیز محمودی او را خوب می شناختند و بالاخره تو و مافیای تو باعث بیکاری و قطع درآمدم و از دست دادن دست راست همسرم شدید که بخاطر فقدان بیمه و امکانات مالی اتفاق افتاد چون دارودسته ی تو، راه استخدام رسمی ام را سد کردید و ابداً خودت در همه ی این سالها که با همه ی اطلاع رسانی ها خوب خبر داری و در واشنگتن زندگی می کنی، سعی نکردی جبران مافات کنی. همه ی زندگی ام برباد رفت اما دست از مبارزه با رژیم اسلامی بر نداشتم ولی وقتی برای مردم ایران در کیهان لندن پیام می دهی افشایت می کنم چون کرم ابریشم دروغگو هستی و کارت جز فریب مردم نبوده است. در نتیجه دیگر این بساط را جمع کن و به مردم ایران برای گرفتن حق خود پیام نده که اول باید از تو و سلطنت پهلوی ما مردم ایران حقمان را بگیریم، که بعد از همه ی جنایات 57 ساله ی سلطنت پهلوی و ساواک، 40 سال است در آمریکا کارخانه ی دروغ سازی راه انداخته اید و عوامل ساواکی ات نظیر پرویز ثابتی با اپوزیسیون دموکرات جنگیدید و نه با رژیم اسلامی و شما و مافیایی که برایت کار می کنند باعث دوام رژیم اسلامی هستید. همانطور که زمان شاه کارخانه ی دروغ سازی او می گفت شاه مسؤل جنایات ساواک نیست و خبر ندارد و اطرافیانش مسؤل هستند، برای شما هم همین قصه های دروغ را تولید کرده اند در حالیکه خوب خبر داری و مقالاتم را اول از همه خودت می خوانی. برو پیام در کیهان لندن خطاب به اشرف پهلوی بفرست که آن کودتای شوم 28 مرداد را راه انداخت و بعد هم روزنامه نگار معروف کریم پورشیرازی را زنده زنده در آتش سوزاند، و خطابیه ات را تحویل پا اندازانت بده که حتی وقتی آمریکا اذعان به انجام کودتای 28 مرداد کرده، همچنان دروغ به مردم تحویل می دهید و حالا همانها که هنوز کودتای 28 مرداد را قیام ملی می خوانند، رفته اند تلویزیون «رمز پیروزی» برای آزایخواهان راه انداخته اند و خودشان پشت صحنه پنهان شده اند. اشرف پهلوی در 28 مرداد توانست با استفاده از اشتباه مصدق، از آمریکا برای ادامه ی رژیم جنایتکار خود استفاده کند. به قول آمریکایی ها اگر یک بار مرا گول زدی خاک برسر تو، ولی اگر دوبار گولم زدی، خاک بر سر من. دیگر هم مأمورهایت را نفرست جای تو جواب بدهند. حرفی داری آدرسم را داری و یک ساعت رانندگی کن. پیغام و پسغام هم نمی خواد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم مرداد ماه 1398
August 2, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH