Sam Ghandchiسام قندچي  دوست عزیز آقای طبرزدی دیگر تحریم از این هوشمندتر نمی تواند بشود، این راه برای اجتناب از جنگ نیاز به مکملی در داخل دارد

http://www.ghandchi.com/2793-tahrime-hooshmand.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/kkbkSv     http://bit.ly/2Oro8hq

 

tahrim-hooshmand

 

آقای مهندس حشمت اله طبرزدی، شما یکی از اولین کسانی هستید که همواره با حسن نیت تحریمهای هوشمند را بعنوان راه حلی برای اجتناب از جنگ در روابط بین المللی ایران با جهان غرب مطرح کرده اید، و چند ساعت پیش نیز همین راهکار تحریمهای هوشمند را در مطلبی در رابطه با بحران کنونی رژیم اسلامی حاکم بر ایران و جامعه ی بین المللی، منتشر کرده اید. واقعیت این است که تحریمهایی که در دو سال گذشته شاهد آن بوده ایم هوشمندانه ترین شکلی است که می شود تحریم اقتصادی انجام داد و هر ادعای دیگری، تخیل است. اینکه این راهکار تحریمهای هوشمند بتواند کارایی داشته باشد نیاز به مکملی در داخل کشور دارد، فرقی هم نمی کند که موضوعِ خطر جنگ با اسراییل باشد، یا در ارتباط با انرژی اتمی و خطراتی نظیر تجربه هیروشیما، یا درگیری در خلیج فارس. یعنی اگر «تحریم هوشمندانه»، خواست جنبش فراسوی جنگ در داخل کشور است، این جنبش نیاز دارد علاوه بر اعتراضات خیابانی و تظاهرات علیه جنگ در داخل ایران، بطور مشخص کمیته هایی در داخل ایران تشکیل دهد که از قشرهای معین مردم که از همین تحریمهای هوشمند آسیب پذیری ویژه دارند، حمایت مالی و عملی شود وگرنه نفرت مردمِ آسیب پذیر، از تحریم، بیش از نفرت از جنگ خواهد شد، و آرزوی حمله نظامی به ایران را خواهند کرد که ماه هاست شاهد آنهم هستیم، آنچه در تجربه عراق صدام حسین در سال 2003 دیدیم که خود مردم دروازه های کشور را برای حمله نظامی آمریکا به عراق باز کردند و هیچکس نیز حاضر به دفاع از سرزمین نبود. اجازه دهید مثالی بزنم، آمریکا دارو را تحریم نکرده اما همین اخیراً بسیاری از داروهایی که نسخه دکتر لازم دارند، در ایران نایاب شد. اگر جنبش فراسوی جنگ، در داخل کشور نتواند این مهم را توسط کمیته های فراسوی جنگ در داخل کشور به انجام رساند، راه حل تحریمهای هوشمند نمی تواند کارائی داشته باشد و خود مردم خواستار حمله نظامی آمریکا خواهند شد، صداهایی که ماه هاست از ایران شنیده می شود.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم مرداد ماه 1398
July 28, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH