Sam Ghandchiسام قندچي آنچه در بحث رابرت یونگک و هیروشیما  فراموش شد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1994-robert-jungk.htm

 

Robert Jungk
 

چند سال پیش در نوشتاری تحت عنوان "آینده نگری چیست؟" نقل قولی به شرح زیر درباره فعالیتهای ژورنالیست معروف رابرت یونگک، مطرح شد:

 

"یکی از فیوچریست های معروف بنام رابرت یونگک که اهل اطریش بود بنیانگذار تجمع هائی بنام "گروه های کاری آینده" بود. کورنیش در خاطراتش میگوید که یونگک از فعالین مبارزه با فاشیسم بود و بعد از جنگ جهانی دوم هم فعال مبارزه با جنگ اتمی میشود و به این خاطر به ژاپن سفر میکند.  میگوید در سفر ژاپن کسی به یونگک میگوید شما چرا همیشه عقب هستید.  چرا آن موقع که داشتند این بمب را میساختند کاری نکردید.  شاید پاسخ به این سؤال بهترین تعریف آینده نگری است.  یعنی یونگک از خود میپرسد چرا در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم، قبل از اینکه فاشیسم شکل بگیرد با آن مقابله نکرد و بعد از آن که شکل گرفت دنبال ایجاد جنبش ضد فاشیستی رفت، و یا اینکه چرا پس از جنگ، در رابطه با بمب اتم هم همینگونه از طریق "واکنش" بعد از واقعیت بمب اتم و هیروشیما، به این موضوع با فعالیت ضد جنگ اتمی واکنش نشان داده است و نه قبل از بوقوع پیوستن این فجایع." (1)

 

آنچه فراموش شد در مقاله بالا اشاره کنم این بود که در پایان جنگ جهانی دوم بسیاری از فعالین سیاسی در داخل خود خاک ژاپن که دیگر از جنایات رژیم میلیتاریست حاکم بر آن کشور به ستوه آمده بودند خواستار انداختن بمب اتمی برای نابودی رژیم آنروز ژاپن شدند. این حقیقت تلخ بسیار کم در رابطه با فاجعه هیروشیما مطرح می شود. کلاً خیلی کم در مورد میلیتاریسم ژاپن که دستکمی از فاشیسم آلمان نداشت افشاگری شده است. افشای اصلی فاشیسم هیتلری بعد از جنگ دوم جهانی توسط یهودیان انجام شد که ضروری است همه فعالان حقوق بشر از یهودیان بیاموزیم (2). در واقع ابعاد جنایات میلیتاریسم ژاپن در خود ژاپن، چین، کره، و دیگر کشورهای خاوردور هنوز مورد پژوهش است. اما آنچه مسلم است بسیاری از فعالان سیاسی ژاپن هم پیش از پایان جنگ جهانی دوم در ارتباط با درخواست برای انداختن بمب اتمی برای حل مشکلی که جهان و مشخصاً خاوردور و خود ژاپن در آن برهه زمانی با آن روبرو بود، اشتباه کردند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم فروردین ماه 1397
April 1, 2018

 

 

1. آینده نگری چیست؟ -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/468-AyandehnegariChist.htm

  

2. از یهودیان بیاموزیم
http://www.ghandchi.com/372-genocides.htm
Let's Learn from the Jews
http://www.ghandchi.com/372-genocidesEng.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles