Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای فعالان جنبش زنان و بازهم درباره کوکلاکس کلان اسلامی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2727-women-vs-islamickkk.htm

مطالب مرتبط:  https://goo.gl/4Kj6mB

 

women-vs-islamickkk

 

می دانم که فعالان جنبش زنان از ادامه ی بحث این قلم در مورد ارتباط جنبش زنان و موضوع کوکلاکس کلان های اسلامی خسته شده اند و شاید تصور کنند توضیح واضحات است، بویژه بعد از مقاله ی دو روز پیش درباره فعالیتهای خانم مسیح علی نژاد و پیش از آنهم نوشتاری که یکسال و نیم پیش در مورد همین موضوع حجاب اجباری و کوکلاکس کلان های اسلامی، منتشر کردم. فقط می توانم خواهش کنم تحمل کنید و این بحث را بخوانید شاید این بار بتوانم بهتر حرفم را بزنم. ببینید تبعیض علیه زنان در ایران به این خاطر نیست که زن هستند، به این خاطر است که این رژیم، قانون شرع اسلام را قانون کشور کرده، و این حرف رژیم درست است وقتی می گویند شما دارید قانون را زیر پا می گذارید وقتی حجاب بر سر نمی کنید. ممکن است گفته شود که در زمان شاه هم ارثیه اولاد دختر نصف پسر بود. آن واقعیت به معنی نفوذ شرع اسلام در قوانین سکولار جامعه بود در حالیکه امروز جامعه ی ایران به زیر قوانین شرع رفته است. این موضوع دقیقاً معنای تسلط کوکلاکس کلان های اسلامی بر ایران است یعنی که آپارتاید علیه زنان به دلیل آپارتاید قانون شرع اسلام است که فقط به زنان محدود نیست و این فقدان رفتار متمدنانه شامل پیروان مذاهب دیگر، لامذهبان، همجنسگرایان، دوستداران موسیقی و حتی مردان در مواردی نظیر به زندان افتادن بخاطر مهریه است یا شلاق خوردن بخاطر روزه خواری، مجازاتهای سنگسار، قطع ید و امثالهم. در نتیجه متحد اصلی جنبش زنان، جنبش سکولار دموکراسی ایران است و این کلیشه نیست، نتیجه ی این بحث است که آپارتاید علیه زنان به دلیل آپارتاید نهفته در خصلت حاکمیت کوکلاکس کلان های اسلامی است که قوانین 1400 سال پیش شرع اسلام را بر جامعه ایران تحمیل کرده اند. اصلاح طلبان اسلامی متحد جنبش زنان نیستند، چون خود آنها نیز می خواهند از ایران یک عربستان بسازند و همانطور که چند روز پیش بحث شد اگر ایران را کسی بخواهد عربستان کند، واپسگرایی است یعنی بازهم شبیه کاری است که کوکلاکس کلان ها می کنند یعنی عقب بردن و نه عقب مانده بودن در حالیکه عربستان ممکن است خودش در حال جلو رفتن باشد یا نباشد که موضوع بحث در اینجا نیست. حالا سؤال این است که آیا مبارزات زنان برای حقوق معینی نظیر آزادی پوشش یا حقوقی نظیر حق حضانت، راهکار درستی است برای جنبش زنان در جامعه ای که تحت رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی قرار دارد، و به نتیجه میرسد؟ از دیدگاه این قلم مگر آنکه این جنبش به روشنی با سکولار دموکراسی سمتگیری کند به نتیجه ای نخواهد رسید چون متحدان درستی پیدا نخواهد کرد همانطور که در بسیاری موارد جنبش زنان در این 40 سال به سیاهی لشگر اصلاح طلبان تبدیل شد. آیا چنین کاری برای جنبش زنان، آنها را در برابر نیروهایی از جنبش زنان قرار می دهد که به دنبال کسب حقوقی نظیر حضانت در چارچوب قوانین شرعی کنونی هستند. بله چنین نتیجه ای خواهد داشت، و در واقع دلیل آنکه بخشی از جنبش زنان و متحدان چپی و اصلاح طلب آن، علیه مبارزات خانم مسیح علینژاد با حجاب اجباری شمشیر را از رو بسته اند همین موضوع است چون رو در رو شدن با حجاب اجباری در رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی از همان اول توسط آیت الله خمینی بعنوان خط قرمزِ رو در رو شدن با قوانین شرع اعلام شد. آیت الله خمینی فقط در این مورد این کار را نکرد. اعلام فتوای قتل سلمان رشدی نیز به اتهام ارتداد خط قرمز مشابهی بود براساس قوانین شرع اسلام. به هر حال منظور اینکه جنبش زنان در ایران علیه این رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی راهی ندارد جز آنکه در رابطه ی تنگاتنگ با آلترناتیو سکولار دموکرات فعالیت کند وگرنه عملاً بعد از 40 سال می بینیم که دستاوردهایش بسیار محدود است. ممکن است سؤال شود که آیا در آنصورت جنبش زنان و کلاً آلترناتیو سکولار دموکرات می تواند بصورت مسالمت آمیز در برابر کوکلاکس کلانهای اسلامی به پیروزی برسد؟ شخصاً یکسال بعد از کشته شدن مارتین لوتر کینگ به آمریکا آمدم. آنروزها را خوب به یاد دارم. برخی هواداران مالکوم ایکس را در شهر شیکاگو می شناختم که ریشه در جنبش مدنی مارتین لوترکینگ در آمریکا داشتند و آن روزها کاملاً از مبارزه مسالمت آمیز دلشسته بودند و خود مالکوم ایکس و مسلمان شدنش هم داستانی بود، اما این دلسردی از مبارزه مسالمت آمیز در آن زمان، یعنی سالهای 1968 تا اوائل سالهای 1970 ویژگی او نبود بلکه مثلاً یک گروه کمونیستی بنام کنگره سیاهپوستان آفریقایی در شیکاگو که نامش به گروه ماندلا در آفریقای جنوبی کمی شباهت داشت نیز از مبارزه مسالمت آمیز فاصله گرفته بود و گروه بلک پانتر یا پلنگ سیاه حتی دفترشان در اوکلند کالیفرنیا محافظ مسلح داشت. در آن روزها مبارزات مدنی آمریکا متحدی در جنبش ضدجنگ ویتنام یافته بود و البته با امضای صلح با ویتنام در ژانویه 1973 آن جنبش هم فروکش کرد اما ادامه مبارزات جنبش مدنی دیگر وارد فاز دیگری شد که بسیاری از فعالان گذشته نماینده کنگره یا فرماندار شدند، و مهمتر از همه چیز همانطور که سالهای پیش بحث شد، اساساً جنبش مدنی آمریکا که در ایالات جنوبی متمرکز بود از حمایت قانون اساسی فدرال در آمریکا و نیز از حمایت دولت فدرال برخوردار بود یعنی در مبارزه با دولتهای ایالتی برده دار جنوب، چنین حمایت دولت مرکزی و حمایت قانون اساسی آمریکا نقش بسیار پراهمیتی در پیروزی آن مبارزات اساساً مسالمت آمیز داشت. در ایران امروز و یا افغانستان زمان طالبان، جنبشهای سکولار دموکرات چنین متحدی نداشته است. البته امروز در افغانستان جنبش سکولار، از جمله جنبش زنان، از حمایت نیروهای آمریکا و دولتی که خود از حمایت آمریکا برخوردار است، استفاده می کنند، هرچند قانون اساسی دولت افغانستان پس از طالبان بازهم آنرا حکومتی اسلامی اعلام کرده است که همان زمان هم در نوشته ای خاطر نشان شد که اشتباه آمریکا هم در افغانستان و هم عراق بود که قانون اساسی را اسلامی اعلام کردند و نه سکولار. البته چپی ها نیز دردی از جنبشهای سکولار دموکرات و جنبش زنان دوا نکردند و هیچ مخالفتی با طرح های قانون اساسی اسلامی نکردند، و فقط نگران امپریالیستها بودند و سه سال هم هست که نگرانی شان از آقای ترامپ است نه رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی که 40 سال است بر ایران قوانین 1400 سال پیش شرع اسلام را تحمیل کرده است. در حقیقت حتی عراق و افغانستان که به تصرف نظامی آمریکا در آمده اند از ایران بیشتر آزادی دارند. به هر حال سیاست در ایران و خاورمیانه کلاف سردرگمی است، اما یک حرف را با اطمینان می توان گفت و آن اینکه بهترین متحد جنبش زنان در ایران، آلترناتیو سکولار دموکرات است، و برعکس، بهترین متحد جنبش سکولار دموکراسی، تشکیلاتهای زنان در ایران هستند و برای پیروزی بر کوکلاکس کلان های اسلامی، ضروری است که نزدیکی بسیار بیشتری بین این دو جنبش ایجاد شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم تیر ماه 1398
June 27, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH