Sam Ghandchiسام قندچي چرا می گوییم رژیم اسلامی ایران از عربستان بدتر است چون واپسگرایی بدتر از عقب ماندگی است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2692-islamickkk.htm

http://isdmovement.com/Index-All/2019/0619/061419.htm
مطالب مرتبط: 1    2

 

saudi-vs-iri

 

هنوز بسیاری در اپوزیسیون ایران تفاوت رژیم کلیسایی قرون وسطی را با فاشیسم عصر مدرن درک نمی کنند. رژیمهای قرون وسطی در اروپا از هر لحاظ عقب مانده بودند، اما فاشیسم از نظر تکنولوژیک بسیار مدرن بود و حتی در بسیاری عرصه های صنعت مدرن از آمریکا هم جلوتر بود، با اینحال از نظر تفکر اجتماعی و سیاسی واپسگرا بود، یعنی فاشیسم می خواست جامعه ی جهانی را به عصر پیش از دموکراسی به عقب ببرد، همانطور که کوکلاکس کلانها در آمریکا می خواستند جامعه را به دوران پیش از الغای برده داری 1865 بازگردانند و رژیم اسلامی حاکم بر ایران نیز، 40 سال است در همین تلاش واپسگرایانه بسوی جامعه اسلامی 1400 سال پیش در تکاپو ست که از جمله در مورد مسأله حجاب اجباری بسیار آشکار است. در دوران کنونی عربستان سعودی جامعه ای عقب مانده و در بسیاری موارد از جمله در عرصه حق رانندگی بانوان، سالها حتی از زندگی اجتماعی در ایرانِ تحت رژیم اسلامی عقب تر است و شاید حتی این خبر وحشتناک درباره عربستان در وبسایت ران پال درست باشد، با اینحال عقب ماندگی عربستان نظیر خودِ عقب ماندگی زندگی اجتماعی در قرون وسطی است، در حالیکه کوکلاکس کلان های اسلامی نظیر فاشیسم هیتلری و کوکلاکس کلانهای آمریکایی، می خواهند جامعه را به عقب بکشند. این واپسگرایی رژیم حاکم، اصل معضل ایران است، و نه عقب مانده بودن جامعه که حتی پس از این 40 سال، هنوز جامعه ی ایران نسبت به بسیاری از جوامع دیگر در جهان، از جمله عربستان سعودی، جلوتر است، و دلیلش هم اینکه مردم در این 40 سال در برابر این واپسگرایی کوکلاکس کلان های اسلامی مقاومت کرده اند، و از جمله به رغم همه ی فشارهای کوکلاکس کلان های اسلامی در این 40 سال، رژیم نتوانست جلوی رانندگی بانوان را در ایران سد کند. به همین دلیل ایران نیاز به تغییر رژیم دارد و براندازی حکومت کافی نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم خرداد ماه 1398
June 8, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH