Sam Ghandchiسام قندچي اتحاد فقط برای تغییر رژیم و ایجاد جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر معنی می دهد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2568-regime-change-to-futurist-republic.htm

 

regime-change-to-futurist-republic

 

دیگر تکرار مکررات تلف کردن وقت است. سالهاست از "فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد،" مطلع هستیم (1)، آنچه که به دست اصلاح طلبان انجام شد. اصلاح طلبان با تغییر رژیم مخالفند و می خواهند ما را به 37 سال پیش برگردانند، و سلطنت طلبان که با تغییر رژیم موافقند، می خواهند ما را به 50 سال پیش برگردانند و اگر خمینی در 1357 از پرچم جمهوری برای گرفتن رهبری مردم سوء استفاده کرد، اصلاح طلبان بعد از او همین کار را کرده اند و همین لحظه دقیقاً دارند همین کار را می کنند، و مردم ایران به این واقعیتها آگاهی کامل دارند و نیازی به توضیح اپوزیسیون نیست (2). همچنین مردم ایران سالها ست واقعیت کوکلاکس کلان های اسلامی را با گوشت و پوست خود شناخته اند و نیاز به استراتژی درست برای تغییر رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی دارند (3)، و نه کمک به ادامه ی سلطه کوکلاکس کلان های اسلامی بر ایران، که نقش اصلاح طلبان در 38 سال گذشته بوده است؛ و بیشتر افشاگری های اپوزیسیون درباره رژیم اتلاف منابع است چون خود مردم از این حقایق بیشتر از فعالان سیاسی، آگاهی دارند. آنچه مردم می خواهند رهبری برای تغییر است نه تکرار واقعیاتی که خودشان بهتر از نیروهای اپوزیسیون بر آن واقف هستند.

 

درباره فریبکاری اصلاح طلبان سالهاست نوشته ایم، اما همانطور که روز گذشته بحث شد، دو سال تمام شد و امروز اصلاح طلبان بیشتر شانس دارند، و سالهاست که تشکیلاتی برای رهبری تغییر رژیم و ایجاد جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر لازم است، حال چه علنی باشد و چه مخفی (4). چنان تشکیلاتی آینده ایران را رقم خواهد زد و می تواند در شرایط مختلف، هر ائتلاف عملی را که لازم ببیند ایجاد کند، وگرنه ائتلاف تعدادی افراد پراکنده با سلطنت طلبان، کمونیستها، و ملیون که در دوسال گذشته شاهد آن بودیم، و یا ائتلاف با اصلاح طلبان بدون خواست روشن برای تغییر رژیم که با نهایت تأسف دوباره در صدر برنامه شخصیتهای سیاسی معروف ایران قرار گرفته (5)، تکرار مکررات است و به جایی نمیرسد و فقط خطر تیانانمنی را در ایران آنهم به دست دولت اصلاح طلبان در آینده ی نزدیک افزایش می دهد (6)، چرا که اگر تشکیلاتی پرقدرت برای تغییر رژیم و ایجاد جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر وجود نداشته باشد، دولت اصلاح طلبان نظیر اصلاح طلبان چین در وضعیت مشابه، حرکت برای تغییر رژیم را شدیداً سرکوب خواهد کرد، بویژه اگر رهبری حرکت انقلابی، نظیر خیزش 96 در دست آنارشیستها باشد (7)، که انسانهایی با صداقت هستند اما قادر نیستند دولت جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر را ایجاد کنند، و آنارشیستها در اساس با ایجاد هر حزب و دولتی مخالفند (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم فروردین ماه 1398
March 30, 2019

 

پانویس:

 

1. فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد
http://www.ghandchi.com/2236-farib-e-bozorg.htm

 

2. سوء استفاده از پرچم جمهوری: از خمینی تا اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/2567-eslahtalaban-jomhouri.htm 

3. بحثی استراتژیک در مورد حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی در ایران
http://www.ghandchi.com/2553-islamickkk.htm

 

4. برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

For Iran's Secular Democratic & Futurist Republican Party
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

5. درباره پیشنهاد آقای جعفر پناهی در مورد خانم نسرین ستوده
http://www.ghandchi.com/2514-jafar-panahi-nasrin-sotoudeh.htm

 

6. ایران بسوی تیانانمن می رود، آمریکا کجا خواهد ایستاد؟
http://www.ghandchi.com/1979-tiananmen.htm

 

7. درباره آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6

About Anarchism

https://goo.gl/oiTvfv

 

8. نقدی بر تئوری دولت مارکسیستی و آنارشیستی
http://www.ghandchi.com/2070-teorie-dolat.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

 

SEARCH