Sam Ghandchiسام قندچي وضعیت رابطه عاشقانه مردم ایران با پرزیدنت ترامپ
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2495-trump-iranian-people.htm

State of Iranian People's Love Affair with President Trump

http://www.ghandchi.com/2495-trump-iranian-people-english.htm

 

trump-iranian-people

 

وقتی پرزیدنت ترامپ دو سال و نیم پیش به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد، مردم ایران در داخل کشور امیدهای زیادی به او بستند. یکسال بعد، حمایت پرزیدنت ترامپ از خیزش 96 (1) که بسیار فوری انجام شد، با استقبال مردم ایران روبرو شد (2). دلیل این امر هم نه حمایت ایرانیان از تحریمها که در همانزمان، آلترناتیوی برای تحریم مطرح شد (3)، نظری که یکسال بعد، بصورت مثله شده اش از سوی شاهزاده رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن مطرح شد که صدای همه ی اپوزیسیون را درآورد (4) و دوباره بی لیاقتی شاهزاده رضا پهلوی (5) را نشان داد. به هر حال در روزهای اول تحریمهای پرزیدنت ترامپ، مردم ایران اعتراضی نسبت به برقراری تحریمها نکردند چون تصور می کردند پرزیدنت ترامپ خواهد توانست رژیم اسلامی را در ایران سریعاً از قدرت ساقط کند، و مردم خواهند توانست گام بعدی را بردارند و تکلیفشان را با عاملان بدبختی خود در 40 سال گذشته روشن کنند، و طرحی نو در اندازند. اما با گذشت دو سال و نیم از ریاست جمهوری آقای ترامپ، آنچه عملاً عاید مردم ایران شده، تحریمهایی است که به فلاکت مردم انجامیده، و مردم ایران خوب می دانند که آمریکا، غذا و دارو را تحریم نکرده، اما مسأله مردم فقط این نیست، مشکل آن است که تحریم فروش نفت ایران عملاً کشور را به ورطه ورشکستگی اقتصادی کشانده و تک تک ایرانیان در داخل کشور فشار آن را در زندگی روزمره خود حس می کنند و رابطه عشقی با پرزیدنت ترامپ به نفرت تبدیل شده است! این یک تراژدی است چون هدف پرزیدنت ترامپ چنین عاقبتی برای سیاستهایی که در رابطه با ایران مطرح کرد، نبوده است، اما شوربختانه واقعیت تاکنون اینگونه جلو رفته است.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم اسفند ماه 1397
February 24, 2019

 

پانویس:

 
1.
خیزش 96
https://goo.gl/QmJPYV

2.
ضرورت حمایت جهانی از خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی در ایران
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising.htm

Worldwide Support for Iran's Historic Anti-Islamist Uprising is Necessary
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising-english.htm
 

3. به جای تحریم علیه ایران، چگونه به اپوزیسیون کمک کنیم
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions.htm

Instead of Sanctions against Iran; How to Help Opposition
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions-english.htm

 

4. شاهزاده رضا پهلوی 14 دسامبر 2018 در انستیتو واشنگتن: در چهل سال پس از جمهوری اسلامی: چه در پیش است؟
https://www.washingtoninstitute.org/fa/policy-analysis/view/forty-years-of-the-islamic-republic-what-next

بی بی سی: پیشنهاد رضا پهلوی: ضبط اموال ایران و وابستگان حکومت به نفع مخالفان
http://www.bbc.com/persian/iran-46575472

اشتباه آمریکا در ایزوله کردن اپوزیسیون ایران
http://www.ghandchi.com/2374-us-vs-opposition.htm

US Error Isolating Iran's Opposition
http://www.ghandchi.com/2374-us-vs-opposition-english.htm
 
     

5.
شاهزاده رضا پهلوی
https://goo.gl/TbRiij

Prince Reza Pahlavi
https://goo.gl/PwcCNn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH