Sam Ghandchiسام قندچي شاهزاده رضا پهلوی در پشت حملات سلطنت طلبان به جمهوریخواهان سکولار دموکرات قرار دارد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2417-reza-pahlavi-monarchists.htm

Prince Reza Pahlavi behind Monarchist attacks on Secular Democratic Republicans

http://www.ghandchi.com/2417-reza-pahlavi-monarchists-english.htm

 

monarchist-attacks

 

آقای رضا پهلوی پشت حمله های سلطنت طلبان به جمهوری خواهان سکولار دمکرات قرار دارد (1). برای بیش از 30 سال، اینجانب و خانواده ام به طور مداوم مورد حمله سلطنت طلبان در ایالات متحده بوده ایم؛ زیرا این قلم به روشنی مخالفت خود را با بازگشت سلطنت پهلوی به قدرت در ایران اعلام کردم (2). سلطنت طلبان همیشه می خواستند گروهی از جمهوری خواهان قلابی (3) به اصطلاح سکولار داشته باشند که حامی بازگشت سلطنت به ایران باشند و نه واقعاً ساختن جمهوری دمکراتیک سکولار در ایران (4). سلطنت طلبان در مؤسسات دولتی آمریکا نفوذ کرده و همه جا از حمایت ایالات متحده از بازگشت تخت و تاج پهلوی به ایران حرف می زنند. در 40 سال گذشته، عوامل ساواک سابق، تشکیلات شاهزاده رضا پهلوی را در ایالات متحده گردانده اند و نقش کلیدی در دور نگهداشتن مقامات آمریکایی از جمهوریخواهان سکولار دموکرات ایرانی داشته اند که آنها را طرفدار جمهوری اسلامی خطاب کرده اند، در حالیکه ما یک نظام جمهوری خواهی آینده نگر مانند ایالات متحده می خواهیم و آنها آرزوی نظامی شبیه به سلطنت بریتانیا را برای ایران دارند. ایالات متحده به علت جاه طلبی های سلطنت شکست خورده پهلوی برای بازگشت به قدرت در ایران، متحد بزرگی را در آینده ایران از دست می دهد (5).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم دی ماه 1397
January 11, 2019

 

پانویس:

 

1. درباره شاهزاده رضا پهلوی
https://goo.gl/hoFqBA
About Prince Reza Pahlavi
https://goo.gl/qeZctL 

2. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

3. جمهوریخواهان قلابی که کار اصلی شان تبلیغ بازگشت سلطنت است
http://www.ghandchi.com/2406-jomhourikhahane-gholabi.htm  
بازهم درباره شاهزاده رضا پهلوی و پادشاهی خواهی و برخی که عضو حزبی جمهوریخواه شده اند اما بازگشت سلطنت را تبلیغ می کنند
http://www.ghandchi.com/2415-reza-pahlavi.htm

 
4. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

5. متحدان ما
http://www.ghandchi.com/2413-our-allies.htm
Our Allies
http://www.ghandchi.com/2413-our-allies-english.htm

 

 

مطلب مرتبط

یک سرباز گمنام فحاش رضا پهلوی را بشناسیم که با نام مستعار در فیسبوک فعال است
http://www.ghandchi.com/2418-rp-agents.htm
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH