Sam Ghandchiسام قندچياختلاف واقعی ما درون سکولار دموکراتها چیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1455-ekhtelaafe-maa-chist.htm

 

چند ساعت پیش پاسخی را به پلمیک آقای محمد رضا پور شجری (سیامک مهر) منتشر کردم (1). واقعیت این است که هم پلمیک ایشان و هم پاسخ اینجانب بیان اصل اختلاف ما نیست. شخصاً علاقه ای ندارم که به در بزنم تا دیوار بشنود، به همین دلیل این مطلب را در ادامه بحث منتشر می کنم. این اختلاف هم فقط با ایشان نیست و با کسانی است که اصطلاحاً سکولار فلسفی خوانده می شوند، هرچند شخصاً این اصطلاح را به کار نمی برم، و بیشتر از نظر اینجانب، اصطلاح آتئیست توصیف بهتری از دیدگاه فلسفی آنهاست تا سکولاریسم فلسفی. خود هم همیشه مخالف آتئیسم بوده و هستم و خود را آگنوستیک می خوانم و نظرم را نیز درباره بحث خدا در گذشته نوشته ام (2). به هر حال دسته ای از سکولارها، واقعاً می خواهند اسلام را نابود کنند. شخصاً نه تنها از حقوق بشر آنها دفاع کرده ام، و بسیاری را که به همین جرم در ایران به زندان افتاده اند، برای آزادی شان صدای خود را بلند کرده ام، بلکه از اولین کسانی بودم که در میان ایرانیان بحث دفاع از سلمان رشدی را مطرح کردم. از نظر این قلم، اتهام ارتداد و مجازات مرگ برای آن، نه تنها باید محکوم شود، بلکه حتی باید از طرف سازمان ملل در همه جهان بعنوان قانونی ضد حقوق بشر، محکوم، و  کشورهای تابعه موظف شوند جرم ارتداد را از قوانین خود، حذف کنند. با اینحال به رغم دفاع از حقوق کسانیکه چنین هدفی را دنبال می کنند، شخصاً با دیدگاه نابود کردن اسلام مخالفم، و دقیقاً در توضیح سکولاریسم مورد نظر خود که سکولاریسم سیاسی خوانده می شود، این مطلب را صریحاً گفته ام، که هدف سکولاریسم، از نظر این قلم، جدایی مذهب و حکومت است و نه نابودی مذهب (3). اینکه چرا با نابود کردن هر مذهب، از جمله اسلام، مخالفم، فقط به این خاطر نیست که ناممکن است، بلکه به این دلیل است که از نظر اینجانب، نتیجه کار، فاشیسم سکولاری نظیر نازیسم و استالینیسم خواهد بود. دو سال پیش دقیقاً مخالفت خود را با این دیدگاه که اکثراً از سوی آنارشیستها (4) مطرح می شود، مفصل توضیح دادم، و امیدوارم خوانندگان در صورت تمایل، مطالعه کنند (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
شانزدهم خرداد ماه 1396
June 6, 2017
 

 

پانویس:

 

1. پاسخی به یادداشت محمدرضا پورشجری-سیامک مهر
http://www.ghandchi.com/1454-siamak-mehr.htm

 

2. خدا و ما -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/844-god-and-us.htm
The God and Us
http://www.ghandchi.com/844-god-and-us-english.htm

 

3. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm

 

4. آنارشیسم

http://goo.gl/FMSLGL

 

5. فرض کنیم اسلام را در ایران نابود کنید
http://www.ghandchi.com/1064-islam-iran.htm 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH