Sam Ghandchiسام قندچيپاسخی به افراطیون جبهه ملی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1371-efraatioone-jebhe-melli.htm

 

روز گذشته نوشتاری در مورد "تصویر آمریکایی ها از ایرانیان" منتشر شد (1). یکی از افراطیون جبهه ملی در شبکه های اجتماعی در واکنش به این قلم، نخست حمایت خود را از حمله کنندگان به ارتش آمریکا در افغانستان، عراق و لیبی، اعلام کرده و در ادامه نوشته که "سربازان آمریکایی نه برای دموکراسی بلکه برای  طلا، نفت، و موادمخدر می جنگند."  بعد هم اضافه کرده: "همکاری با سلطنت طلبان در حال حاضر، همکاری با خمینی در 57 را برایم تداعی می کند." و با این عبارت تمام کرده است: "ضمنا رژیم شاه سکولار بود می خواهید رژیمی شبیه آن را در ایران مستقر کنید؟!"

 

تا آنجا که به بحث ارتش آمریکا مربوط می شود، هفت سال پیش به حملات مشابه یکی از هواداران جریانات افراطی کمونیستی، در بحث صلحبانان بین المللی، پاسخ داده شد، و نیازی به تکرار در اینجا نیست (2). اما در ارتباط با رژیم پهلوی، اکثریت آنهایی که معتقدند رژیم پهلوی نقش مثبتی در ایران ایفا کرده، که بیش از نیمی از سکولارهای ایران را تشکیل می دهند، امروز، جمهوریخواه هستند، و نه سلطنت طلب. در ارتباط با آقای رضا پهلوی، از نظر این قلم هم درست بود که ایشان رسماً از مقام سلطنت استعفا می کردند و نقطه پایانی بر این اتلاف انرژی دعوای سلطنت و جمهوری می گذاشتند؛ اما به هر حال بتازگی صریحاً اعلام کرده اند که در پی برقراری پادشاهی در ایران نیستند. این را که نگارنده این سطور خواستار استقرار چه نوع رژیمی در ایران است، بیش از هر کسی در جنبش سیاسی ایران، به دقت توضیح داده شده که نظام "جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار،" مورد نظر است. تا آنجا که به سکولاریسم مربوط می شود، جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار، نظیر دیگر رژیم های سکولار در دنیا، همچون رژیم پهلوی در تاریخ ایران، در نقطه مقابل تداخل حکومت و مذهب قرار خواهد داشت، و محتوای سکولار آن به روشنی در بیانیه جدایی کامل حکومت و مذهب، تأکید شده است (3). در همین حال حتی در جزئیات، نه تنها توضیح داده شده که رژیمی دموکراتیک مورد نظر است، بلکه سالهاست هم جمهوریت و هم سیستم دموکراتیک، در طرح "جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار" به تفصیل بحث شده و جای هیچگونه شبهه ای باقی نیست (4). در واقع مایه تأسف اینکه جنبش سیاسی ایران در دوران پیش از انقلاب 57، در مبارزه برای دموکراسی، سکولاریسم شاه را هم نفی کرد، و از جمله جبهه ملی دکتر مصدق، به غلط دو ستون ایران را ایرانیت و اسلامیت نامید (5)، و در پایان هم در انقلاب 57، نیمه دوم سکولارهای ایران، یعنی اکثریت چپ ایران و جبهه ملی، به اصطلاح "بیل" رژیم پهلوی را با "پارو" جمهوری اسلامی، تعویض کردند (6).

 

در پایان لازم به یاد آوری است که نوشته های اینجانب اصل خود اینگونه موضوعات را مورد تتبع قرار می دهد (7)، بجای آنکه با پلمیک های ارزان، باعث اتلاف وقت خود و دیگران شود. واقعیت این است که هواداران افراطی جبهه ملی، درست می گویند و  اختلاف نظر داریم، هرچند اختلاف نظر ما آنگونه نیست که آنها تلاش می کنند، جلوه دهند. سالهاست اصل موضوعات مورد بحث به کرات توضیح داده شده و دوستانی که علاقمند باشند، می توانند نوشتارهای تفصیلی این قلم را درباره "کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران" (8) و "سکولاریسم امروز" (9)، به دقت مطالعه کنند، تا اختلاف نظر ها برایشان روشن شود. به هر حال افراطیون جبهه ملی و چپی های خط امامی عرض خود می برند و زحمت ما می دارند (10).

 


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
پانزدهم فروردین ماه 1396
April 4, 2017

پانویس:
 

1. تصویر آمریکایی ها از ایرانیان چیست
http://www.ghandchi.com/1370-american-view-of-iranians.htm


2. پاسخی به تحريفات يک فرقه افراط گرای کمونيست
http://www.ghandchi.com/614-Distortion.htm

 

3. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

 

4. ایران-جمهوری آینده نگر
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm 
Iran-Futurist Republic
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

5. آیا سکولارهای ایران واقعاً سکولار عمل کرده اند
http://www.ghandchi.com/1161-seculars-practice.htm

 

6. حضرت خضر، چپ ما، و جبههء ملی
http://isdmovement.com/2017/0317/032217/032217-Sam-Ghandch-chap-jebhemelli.htm

 

7. متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

8. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
 

9. چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز
http://isdmovement.com/2015/0315/030215/030215-Sam-Ghandchi-On-todays-secularism.htm

 

10. چپی های خط امامی از ما می پرسند کدام سکولاریسم
http://isdmovement.com/2017/0317/032917/032917.Sam-Ghandchi-Imami-lefist-ask-us-which-secularism.htm

غزلی از حافظ

 http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh449
 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 

SEARCH