Sam Ghandchiسام قندچيتیولداری پ ک ک، کار حزبی نیست
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1327-pkk-manorialism.htm

 

سالهاست بحث می شود که حزب اتنیکی یا حزب مذهبی، سازماندهی مردم بر اساس پلاتفرمی سیاسی نیست، و اینگونه تشکیلاتها با احزاب مدرن قرابتی ندارند و پدیده ای عشیرتی و یا قرون وسطایی را حزب نامگذاری کرده اند. خبرهای اخیر مربوط به همکاری به اصطلاح حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ ک ک با جمهوری اسلامی، دیگر حتی صدای احزاب دیگر کردی را که در مصاحبه ضمیمه می بینید، بلند کرده است (1). 

 

پ ک ک همان جریانی است که حزب پژاک را در ایران، راه انداخت. فرزاد کمانگر، معلم بیگناه را به اتهام همکاری با آن حزب اعدام کردند، چون برادر فرزاد عضو پژاک بود، و حتی بعد از اعدام فرزاد کمانگر، بازهم حزب پژاک از سوء استفاده از نام او دست برنداشت (2).

 

پدیده احزاب کردی در سالهای اخیر بویژه با سقوط جنبش کمونیستی تشدید شد و برخی جریانات چپ از جمله کومله عبدالله مهتدی که در حزب کمونیست ایران بودند، پس از جدایی از آن حزب، به جمع احزاب کردی پیوستند، چون از لحاظ فکری و فلسفی، پس از جدایی از نظرات پیشین مائوئیستی، تصویر روشنی برای ارائه به اعضاء خود نداشتند، و اتحاد جمع خود را بر مبنای کرد بودن می دیدند (3).

 

اما طرح حزب کردی نتوانسته به نتیجه ای برسد و مطالب اخیر یوسف اردلان که از نزدیک با کومله پیش از تأسیس حزب کمونیست ایران کار می کرد، این واقعیت را به خوبی نشان می دهد (4). همانطور که یک ماه پیش بحث شد لازم است که دیالوگی در مورد پدیده احزاب اتنیکی و مشخصاً احزاب کردی در جنبش سیاسی ایران آغاز شود (5)، چرا که بسیاری از دولتهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی تلاش می کنند برای مقاصد خود از پدیده احزاب اتنیکی، سوء استفاده کنند.

 

امروز با آغاز شکل گیری احزاب مدرنی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان، می توان در احزابی با پلاتفرمی سکولار دموکرات و آینده نگر در ایران متشکل شد (6). یعنی همه ایرانیان صرف نظر از مذهب، اتنیسیته، جنسیت، تمایل جنسی، و دیگر خصوصیات فردی، قادر باشند بر اساس دیدگاه سیاسی خود و با حفظ تنوع فرهنگی، عضو حزبی شوند، و سرنوشت خود را رقم بزنند. در این راه، دیالوگ با فعالان فرهیخته ای نظیر یوسف اردلان (7) می تواند راهگشا باشد.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

چهارم اسفند ماه 1395
February 22, 2017

پانویس:

 

1. افق نو صدای آمریکا: ناامنی اقلیم کردستان پیامد روابط تنگاتنگ ایران با (پ ک ک)

https://www.youtube.com/watch?v=PALtqNwabFw

 

2. درباره وضعیت زینب جلالیان
http://www.ghandchi.com/1129-zeynab-jalaliyan.htm 

 

3. يک لغزش: از پیشه وری تا مهتدی
http://www.ghandchi.com/477-PishevariMohtadi.htm

 

4. خاطرات یوسف اردلان
http://goo.gl/MtcO1U

 

5. نگاهی به پدیده احزاب کردی در ایران
http://www.ghandchi.com/1287-ahzaabe-kordi.htm
 

6. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

7. فیسبوک یوسف اردلان

https://www.facebook.com/youssef.ardalan 
 

مطلب مرتبط

مجاهدین خلق، نوع شیعی داعش
http://www.ghandchi.com/343-MKO.htm
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com


 

 

 

SEARCH