بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Boycott Meetings that do not Confirm Iran's Territorial Integrity

Sam Ghandchiسام قندچيتحريم هر نشستی که تماميت ارضی ايران را تأييد نکند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/771-territorial-integrity.htm

 

در جنبش سياسی ايران در 30 سال گذشته به اندازه کافی بحث در مورد نظراتی نظير فدراليسم قومی (1) و تجزيه طلبی (2) که در پی جدا کردن پاره ای از ايران هستند انجام شده است و کسانيکه از اين نظرات پيروی می کنند نه به دليل ناآگاهی بلکه با هدف جداسازی بخشی از ايران است که به اين تفرقه افکنی ها ادامه می دهند. در نتيجه امروز پس از اين روشنگری ها قرار دادن شرط پاسداری از تماميت ارضی برای هر نشست اپوزيسيون به حذف نيروهايی که تصور شود از روی ناآگاهی اين برنامه ها را دنبال می کنند، نخواهد انجاميد.

 

بحث نه در مورد دفاع از فدراليسم است (3) و نه معتقد بودن به دولت متمرکز. نظرات مختلف در مورد نحوه اداره کشور ايران هميشه جريان داشته و خواهد داشت (3). اما مسأله حفظ تماميت ارضی ايران است که عده ای به بهانه مخالفت با دولت کنونی در ايران می خواهند آن را خدشه دار کنند. چنين طرح هايی چه از سر نادانی باشد و چه توسط دولت های خارجی دنبال شود نتيجه اش يکی است و آنهم پاره پاره شدن کشور ايران است.

 

عدم همکاری با نيروهايی که از تماميت ارضی ايران پاسداری نمی کنند به اين معنی نيست که در ايران دموکراتيک آينده کسی حق ندارد تجزيه طلب باشد. خير. چه امروز و چه در ايران دموکراتيک آينده، نظير آمريکا که در آن حتی کوکلاکس کلان ها هم آزادند که نظراتشان را ترويج کنند، هر نظريه سياسی حتی تجزيه طلبی تا زمانيکه طرفدارانش اسلحه بر نداشته اند می تواند تبليغ شود اما چه پيش از هرگونه تحولی در ايران و چه پس از آن درست است که نيروهای دموکراتيک ايران از هرگونه همکاری و ائتلاف با کسانیکه تماميت ارضی ايران را تأييد نمی کنند پرهيز کرده و چنين نشست هايی را تحريم کنند.

 

مايه تأسف است که برخی نيروهايی که زمانی به جنبش دموکراتيک مردم ايران تعلق داشته اند راه تجزيه طلبی در ايران را برگزيده اند و سياستهای ايران بر باد ده اين جريانات اگر امروز در آستانه انتخابات رياست جمهوری در ايران مايه تشتت صفوف اپوزيسيون شده است فردايی که وضعيت آزاد در کشور برقرار شود می تواند بدتر از اين نيروهای آزاديخواه را بجای دفاع از دموکراسی بسوی جنگ با جدايی طلبان در درون صفوف خود سوق دهد. مسأله اين جريانات تجزيه طلب نه دموکراسی است و نه سکولاريسم و می خواهند پاره ای از ايران زخم خورده را صاحب شوند و برای اين هدف خود از نابودی ايران و ايرانی ابائی ندارند.
 

به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،


سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ

http://www.ghandchi.com

http://www.iranscope.com
هفتم خرداد ماه 1392

May 28, 2013

 

پانويس:

 

1. بازهم درباره رد فدراليسم قومی
http://www.ghandchi.com/770-ethinic-federalism2.htm 


Ethnic Federalism a Reactionary Plan for Iran's Future
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomiEng.htm

 

2. چرا تجزيه طلبی را محکوم بايد کرد
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

 

3. http://www.ghandchi.com/535-FederalismeOstani.htm