Sam Ghandchiسام قندچي «کنگره ملیتهای ایران فدرال» فرونتِ «حزب دموکرات کردستان»

سام قندچی 

http://www.ghandchi.com/553-Kongreh.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh
 

بعد از رویداد تأسف بار کنفرانس بروکسل هفته گذشته با وجود آنکه در بحث های تئوریک، آنچه در اینجا مینویسم را قبلاً طرح کرده ام، اما مجبورم در اینجا آنچه سوء استفاده حزب دموکرات از خواستهای جنبش ترقی خواهانه ایران است را به روشنی بیان کنم تا هیچ جای شبهه ای نگذارم.

 

حزب دموکرات کردستان سالهاست که با سوء استفاده از رویداد قتل های جنایتکارانه قاسملو و شرافکندی، برنامه های نژادپرستانه قومی خود را تبلیغ میکند و حتی برای قتل آنها به کرّات نه جمهوری اسلامی ایران بلکه همه فارس زبانان ایران را هدف قرار میدهد و به این طریق نیز به تنفر قومی در ایران دامن میزند.

 

بعد از تجربه انقلاب اسلامی بر همه فعالین جنبش سیاسی ایران ثابت شده است که دادن شهید هیچ نیروئی را مترقی نمیکند. اگر به شهید دادن باشد، و بعد از جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی بیش از هر جریان سیاسی میتواند ادعای شهید راه بدهد، در نتیجه این بازی سوء استفاده از قتل های رهبران حزب دموکرات کردستان برای توجیه برنامه سیاسی آن حزب  را محکوم میکنم.

 

دیگر آنکه حزب دموکرات کردستان با سوء استفاده از برنامه فدرالیسم سعی میکند اهداف نژادپرستانه و تنفر قومی خود را به پیش ببرد همانگونه که اصلاح طلبان اسلامی از شعار دموکراسی سوء استفاده کردند و خمینی از اصطلاح جمهوری سوء استفاده کرد.  این کوشش تحریف آمیز حزب دموکرات کردستان از برنامه فدرالیسم برای ایران را نیز محکوم میکنم.

 

من با اینکه از طرفداران فدرالیسم برای اداره ایران هستم، بارها در رابطه با تشکیلات « کنگره ملیتهای ایران فدرال» که ساخته و پرداخته حزب دموکرات کردستان ایران است هشدار دادم که نیروهای ترقی خواه ایران از این باتلاق دوری بجویند.  حتی به دوستانی نظیر عبدالله مهتدی از کومله کردستان مفصلاً در نوشته سرگشاده ای در اینباره توضیح دادم که از این دام حزب دموکرات کردستان دوری کنند (1).

 

اما متأسفانه نه تنها کومله بلکه بسیاری از دوستان منفرد و مستقل من در جنبش سیاسی ایران نیز در دام این فرونت حزب دموکرات کردستان افتاده اند و با شرکت در کنفرانس بروکسل به این جریان مشروعیت داده اند.

 

«کنگره ملیتهای ایران فدرال» همانقدر به توسعه فدرالیسم در ایران لطمه میزند که خمینی به درک جمهوریخواهی در ایران لطمه زد و اصلاح طلبان اسلامی به درک دموکراسی خواهی لطمه زده اند. این جریان به تقابل بخشهای مختلف جنبش سیاسی ایران بر مبنای تعصبات قومی دامن میزند. خواستهای اتنیکی مردم ایران در درون جنبش مدنی ایران قابل تحقق هستند و نه در تقابل با جمعیت فارس زبان ایران.

 

«کنگره ملیتهای ایران فدرال» شعبه ای از حزب دموکرات کردستان است و دقیقاً پروژه ای است نظیر «شورای مقاومت» که سالها پیش مجاهدین خلق ساختند.

 

بسیاری از سازمانها و شخصیت های مستقل سالها طول کشید تا به اشتباه خود در پیوستن به آن تشکیلات فرونت پی ببرند و درک کنند که ابداً با تشکیلاتی جبهه ای از نیروهای مختلف روبرو نیستند بلکه با فرونت یک سازمان متشکلی روبرو هستند که میخواهد برنامه خود را با استفاده از ظاهر شراکت نیروهای مختلف مشروعیت بخشد. در چنین مواردی باید شرکت کنندگان از خود سؤال کنند که آیا با طرح های حزب دموکرات کردستان برای ایران موافقند و در غیر اینصورت در چنین تشکیلات هائی شرکت نکنند.

 

من به عنوان یکی از فعالین طرفدار فدرالیسم در ایران، جریان «کنگره ملیتهای ایران فدرال» که اصل نیروی جنبش سیاسی ایران یعنی فارس زبانان ایران را در بیرون از خود گذاشته است، محکوم میکنم، و خاطر نشان میکنم که هر گونه پیشرفت فدرالیسم در ایران منوط به همکاری همه گروه های اتنیکی ایران است (2). 

 

دقیقاً این تفاوت سازماندهی جنبش های اتنیکی با مثلاً جنبش زنان است، هر چند هردو از حقوق ویژه دفاع میکنند، و این موضوعی است که متأسفانه برخی از نویسندگانی که درباره این مبحث قلم میزنند درک نمیکنند (3).

 

به هرحال موضوع دیگر بحث تئوریک نیست و وقت آن است که به روشنی با حزب دموکرات کردستان و فرونت آن «کنگره ملیتهای ایران فدرال،» جنبش سیاسی ایران مرزبندی مشخص کند. توصیه من به نیروها و شخصیت های سیاسی مترقی که به اشتباه به این جریان پیوسته اند هم این است که از این جریان هر چه زودتر بیرون بروند و بدانند که این اقدام بهترین کمکی است که میتوانند به رشد فدرالیسم در ایران بکنند (4).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com

 بیست و یکم فروردین ماه 1388

April 10, 2009

 

پانویس:

 

1. یک لغزش: از پیشه وری تا مهتدی
http://www.ghandchi.com/477-PishevariMohtadi.htm


2. گام بعدی جنبش آینده نگری ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/482-FuturistsNextStep.htm


3. راه حل مسأله ملی در ایران
http://www.ghandchi.com/495-HaleMasalehMeli.htm


4. فدرالیسم استانی و روند دموکراتیزه کردن ساختار قدرت
http://www.ghandchi.com/535-FederalismeOstani.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH