Sam Ghandchiسام قندچي انقلاب 21 ایران: دو گزینه ی اصلی مورد بحث در سطوح بالای حکومت اسلامی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4366-regime-options-discussed.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16

 

regime-options-discussed

 

ده روز پیش در یادداشتی در مورد سه گروه بندی در میان سران رژیم در ارتباط با رها کردن قدرت توضیح داده شد و حرف تازه ای نیست! گرچه در ظاهر رژیم همچنان در مورد انقلاب 21 ایران بعنوان به اصطلاح "بحرانی" نظیر «جنبش سبز» بحث می کند و واکنش رسمی به آن توسط مقامات رژیم نیز نظیر دوران جنبش سبز مطرح می شود؛ اما، رژیم کاملاً آگاه است که در حال حاضر با رهبری اپوزیسیون از نوع اصلاح طلبان روبرو نیست و قادر نبوده خیابان را نظیر آن دوران تابع مذاکرات در کریدورهای قدرت کند. در حقیقت آنچه رژیم بعد از تجربه ی خیزش دی ماه 96، خیزش آبان 98، و خیزش 1400 و آنچه در افت و خیزهای کوچک و بزرگ انقلاب 21 ایران در 5 سال گذشته شاهد بوده، تردیدی ندارد که از طریق مذاکره با جریانات خودی نمی تواند آتش این انقلاب را خاموش کند؛ و برعکس آنچه در دوران جنبش سبز روی داد هنگامیکه متوفی آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی به رغم آنکه نقش او در ترورهای خارج کشور در همان تاریخ وجایگاهش در رژیم کاملاً افشا شده بود، بااینهمه با وجود هشدارهای زیاد از جمله توسط صاحب این قلم در مورد هاشمی رفسنجانی در همانزمان، بازهم او از سوی رهبران اصلاح طلب بعنوان نماینده ی آنها در کریدورهای قدرت برای مذاکره در مورد سرنوشت جنبش آن دوران عمل کرد و همه می دانیم که عاقبت جنبش سبز چه شد! به هرحال امروز بعد از تجربه 5 سال گذشته که این انقلاب با «خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرد»؛ رژیم خوب می داند که با یک انقلاب واقعی روبرو است هرچند به این واقعیت 5 سال پیش باور نداشت! البته همچنان در بیرون، رژیم به این انقلاب بمثابه یک "بحران سیاسی حکومت اسلامی" برخورد می کند، ولی از خبرهایی که در اینترنت می شود مشاهده کرد، در داخل رژیم دو گزینه ی اصلی در کانون توجه قرار دارد که هرکدام برگزیده شود، توسط سپاه پاسداران به اجرا گذاشته شود و جالب اینکه هردو گزینه سالهاست در داخل رژیم مطرح هستند و ما همه می دانیم و حرف تازه ای نیستند؛ اولی گزینه ی قالیباف است وقتی سران رژیم همچنین خوب آگاه هستند که قالیباف جاه طلبی های کرامولی خود را نیز دارد؛ و دومی گزینه ی فدا کردن یک سری آخوندهای غیردولتی بعنوان منشأ فساد در روحانیت حاکم، در حالیکه مردم 44 سال است در مورد بازی های «دستگاه امنیتی رسمی و روحانیت دولتی» آگاه هستند و حنای این بازی ها دیگر رنگی ندارد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

6 آبان ماه 1401
October 28,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH