Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ به بحثهای کشکی در مورد «شعار رضا شاه روحت شاد» در ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4319-reza-shah-roohat-shaad.htm

http://isdmovement.com/2022/0822/080122/080122-Sam-Ghandchi-Answer-tospme%20baseless-utterances.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

reza-shah-roohat-shaad

 

شعار «رضا شاه روحت شاد»، از خیزش دی ماه 96 تا به امروز، در اعتراضات مختلف مردمی در اقصی نقاط ایران، پیامی بوده برای روحانیون حاکم، از سوی مردم، و آنرا امروز هم در جنبش #حجاب_بی_حجاب می شنویم، و همچنین از جمله در خیابانهای شهر ایذه در خیزش خوزستان که همین روزها در سال گذشته بود، همین شعار «رضا شاه روحت شاد»، پیام مشابه تظاهرکنندگان به جریانات قومی بود، یعنی پاسخ به قومگرایانی بود که «عربهای خوزستان در اپوزیسیون ایران» را، از کل «اپوزیسیون ایرانی»، جدا می بینند، انگار که عربهای خوزستان در جنگ ایران و عراق، بیش از هرکسی، ایرانی بودن خود را به جهانیان ثابت نکردند، و دوباره این شعار به معنی تهدید به زور نیست، بلکه تأکید بر فعالیت متمدنانه و هدفمند برای رفع تبعیض است! به عبارت دیگر، از همان خیزش 96 که اعتراضات در ایران با اصلاح طلبی وداع گفت، این شعار مطرح شده که تأکید شرکت کنندگان در مبارزات جاری در ایران را، بر رفتار متمدنانه برای تغییر، بیان می کند! معنای شعار هم بسیار ساده، یعنی در 43 سال گذشته ملت ایران سعی کرده روحانیون حاکم را با حرکتی مدنی سر عقل آورد که متمدن شوند؛ اما، وقتی رفتار رژیم در روز روشن در مسأله حجاب را می بینیم، این جوانان دارند می گویند «ایول رضا شاه که خوب این آخوندها را شناختی، که با حرف آدم نمی شوند»، و منظورشان سربریدن همه ی آخوندها نیست، بلکه دوباره دارند تأکید می کنند که خودشان در تلاش مسالمت آمیز و مدنی برای تغییر هستند! به همین سادگی! متأسفانه اپوزیسیون چپ و ملیون ایران و جریانات ضدجنگ در جنبش بین المللی هنوز این بحث ساده را که مبارزان در خیابانهای ایران سالهاست درک کرده و نشان داده اند، متوجه نیستند، که منظور ادامه ندادن به فعالیت متمدنانه نیست، چه مبارزه مدنی باشد و چه نافرمانی «مدنی» که بازهم اقدامی مدنی است، یعنی منظور روشن بودن در هدف مبارزه است که پایان دادن به تحجر قرون وسطایی و حکومت مذهبی است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

6 مرداد ماه 1401
July 27,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH