Iranscope Storeفروشگاه ايرانسکوپ

ُSecond Round-What is the Goal?

http://www.ghandchi.com/415-SecondRound-plus.htm

 

متن مقاله بزبان انگليسي

http://www.ghandchi.com/415-SecondRoundEng.htm

 

Sam Ghandchiسام قندچيدور دوم-هدف چيست؟

سام قندچی

 

نتيجه دور اول انتخابات جمهوري اسلامي روشن است:

 

1. بيش از 35 درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند.  بعيد بنظر ميرسد که اين 35 درصد در دور دوم شرکت کنند ، و سکولارهاي تحريم کننده بخش عمده اين صف را تشکيل ميدهند.

2. معلوم شد که رأي معين که بيان رأي آنهائي است که هنوز اميدي به دموکراسي اسلامي بجاي سکولاريسم دارند، از طرفداران نهضت آزادي تا حزب مشارکت، از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تا حزب توده و ديگران، درصد بسيار کوچکي  را تشکيل ميدهند،  و مجبورند يا باصطلاح دموکراسي اسلامي ملاياني نظير کروبي را بپذيرند که حتي در اين انتخابات خواهان دخالت ولي فقيه شد،  و يا آنکه اين راه شکست خورده را وداع گفته، و به صفوف سکولارها به پيوندند.

 

هدف چيست؟

 

1. هدف رژيم جمهوري اسلامي گزينش بهترين رئيس جمهوري براي حفظ جمهوري اسلامي است.

 

2. هدف جنبش مردم يافتن بهترين راه براي پايان دادن به جمهوري اسلامي است،  و اين راه اگر روزي به معني چرخاندن ميز بسوي جمهوري اسلامي،  و انتخاب خاتمي بود که گزينش اول جمهوري اسلامي نبود [http://www.ghandchi.com/410-Moin.htm]، و در دوسال گذشته،  بمعني تحريم انتخابات شوراها،  و سپس تحريم انتخابات مجلس هفتم،  وسپس ديروز بمعني تحريم دور اول انتخابات نهمين دوره رئيس جمهوري اسلامي بود، هفته آينده نيز بمعني تحريم دور دوم انتخابات خواهد بود.

 

در واقع بهترين پاسخ به يکدست شدن حکومت،   اتحاد اپوزيسيون است.  اپوزيسيوني که مجبور به تعهد به قانون اساسي متحجر رژيم بود وقتي مردم آن قانون را ميپذيرفتند و امروز که جنبش مردم رفراندوم قانون اساسي را پيش کشيده است، واپس گرائي است که نيروئي بجاي پيوستن به اين صف، در پي توجيه اين قانون و مشروعيت بخشيدن به اين رژيم شود، با خيال آنکه اينگونه جلوي فايشسم خواهد ايستاد نه آنکه سکوي پرش فاشيسم شده است.

 

حالا در اين دور دوم انتخابات،  هر فرد و نيروي اپوزيسيون بايستي از خود بپرسد که  هدفش کمک به بقاي جمهوري اسلامي است يا پيروزي جنبش مردم براي پايان دادن به جمهوري اسلامي؟

 

1. آنها که بدنبال هدف اول، يعني يافتن بهترين رئيس جمهور براي حفظ جمهوري اسلامي هستند، حتمآ خواهند گفت که رفسنجاني يا احمدي نژاد بهتر است،  وبراي يکي از آنها تبليغ خواهند کرد.

2. آنها که بدنبال هدف دوم، يعني يافتن بهترين راه براي پايان جمهوري اسلامي هستند، دور دوم انتخابات را تحريم کرده و صفوف آنهائي را که خواهان پايان جمهوري اسلامي هستند را گسترش خواهند داد.

 

مطمئنآ در چند روز آينده، عده اي دوباره خواهند گفت که اين دور دوم هم ، انتخاب بين بد و بدتر است ، و يکي از اين دو کانديدا را معتدلتر خواهند خواند. آيا مسآله اين است که هردو اين کانديدا ها در ترور مخالفين در خارج دست داشته اند؟   يا اينکه يکي از اين ها خودش و وزير اطلاعاتش حکم دستگيري براي قتل هاي ميکونوس دارد، و ديگري طراح نقشه قتل سلمان رشدي بوده است؟  يا اينکه يکي از اينها از رابطه باز با آمريکاحرف ميزند، وقتي طي 8 سال رياست جمهوري، از يک سو در همکاري با تروريست هاي خاورميانه بوده و از سوي ديگر با ترفندهاي مختلف بخاطر واسطه گي در معامله با تروريستها و آزادي چند گروگان آمريکائي در لبنان، خود را دوست آمريکا خوانده، درحالي که کانديداي ديگرسخنراني بوش در مورد انتخابات ضد دموکراتيک ايران را اولين بهانه حمله لفظي به آمريکا کرده است، هرچند همکاران جناحي اش در افغانستان و عراق، در خفا حتي از رقيب انتخاباتي اش،  بيشتر به آمريکا کمک کرده اند، و در واقع تا آنجا که به سياست خارجي آمريکا مربوط ميشود، اينها هر دو ميتوانند طرف معامله باشند يا محرک حمله نظامي.  يکي از اينها از گلوباليسم ميگويد، و ديگري از توسعه تکنولوژي با يکدست کردن حکومت.  يکي معمم است يعني ملائي ديگر در مقام رئيس جمهوري،  که مورد تنفر مردم است و مجبور است توليد کننده مارمولک را اجير کند تا خود را آخوند خوب جا بزند و اين نفرت مردم را خنثي کند، و ديگري آخوند نيست ولي دست کمي از هيچ آخوند فاشيست ديگري ندارد، و  نظير بسياري از سرکوبگران غير معمم، اين سالها دست کمي از همتايان آخوند خود نداشته است.  اما آيا مسآله اين ها است؟

 

اگر هدف اول را دنبال کنيم، يعني يافتن بهترين راه براي حفظ جمهوري اسلامي، بايستي بگوئيم که هردو اين ها براي حفظ جمهوري اسلامي کانديداهاي مورد پسندي هستند، ولي براي پر کردن جيب جناح مورد نظرشان،طبعأ آنها که از قبل اولي نان ميخورند به اولي رآي ميدهند، و آنها که از جناح دوم منفعت ميبرند، از کانديد دوم حمايت خواهند کرد .  در نتيجه براي هر دو دسته،  رأي دادنشان به کانديد مورد پشتيباني شان،  قابل فهم است.

 

اگر هدف دوم را دنبال ميکنيم، يعني بهترين راه براي پايان دادن به جمهوري اسلامي، شرکت نکردن در انتخابات،  گام نخست براي رسيدن به پايان جمهوري اسلامي و رفراندوم قانون اساسي است.  آنها  که در هر قدم اين انتخابات ديدند،  که اين قانون اساسي و شوراي نگهبانش،  جلوي حتي کم خطر ترين نيروهاي باصطلاح "دموکراسي اسلامي" را براي کسب قدرت ميگيرند، ديگربرايشان واضح بايد باشد،  که هم آوازي با اين جنايت کاران،  در سد کردن نيروهاي غير مذهبي،  طي همه اين سالها،  بازهم به اين ها کمکي نکرده است، درسي که چند دهه قبل،  مهندس بازرگان تجربه کرد.

 

در واقع تحريم انتخابات،  به پراکندگي در رأي هاي جمهوري اسلامي در اين انتخابات دامن زد. در دور دوم هم،  انتخاب هيچکدام از اين دو کانديدا،  تفاوتي در آينده جمهوري اسلامي براي مردم ايران ندارد.  البته جنبش مردم دوسال است که به اين نتيجه رسيده است،  که تحريم بهترين پاسخ به انتصاب هاي باصطلاح انتخابي جمهوري اسلامي است، اما شايد هيچگاه انتخاب کردن هر يک از دو کانديدا، در هيچ انتخابات جمهوري اسلامي،  باندازه اين دور دوم انتخابات نهمين دوره رئيس جمهوري اسلامي،  بي اهميت نبوده است، و بهترين انتخاب، انتخاب نکردن است.  در اين دوره براي هر فرد و سازمان سياسي،  بسيار مهم است که به روشني اعلام کند،  که آيا انتخابات را تحريم خواهد کرد و يا نه.

 

همانگونه که در دور اول هم نوشتم، پيام جنبش مردم به امثال آقاي معين،  فقط يک حرف است و آنهم بروشني اعلام تحريم اين انتخابات است،  و آنهائي که براي انتخاب ايشان وقت گذاشتند، اگر به کوشندگان متحصن در مقابل زندان اوين  و زندانهاي ديگر ايران پيوسته بودند، شايد تا حالا درب هاي زندانها را باز کرده بودند، و  اکبر گنجي ها، ناصر زرافشان ها،  و طبرزدي ها، عمر خود را در رهبري کشور ايران صرف ميکردند،  و نه آنکه در سياهچالهاي رژيم بپوسند،  و امثال  امير انتظام ها رئيس جمهور ايران ميشدند، نه افراد بي کفايتي که در رأس قدرت در جامعه ما هستند،  و کشور و مردم ايران را به فلاکت و نابودي کشانده اند.

 

 

به اميد جمهوری آينده نگر  فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

28 خرداد  1384

June 18, 2005

 

مقالات مرتبط:

http://www.ghandchi.com/416-fascism.htm

http://www.ghandchi.com/412-PowerReligion.htm

http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism.htm

 

 

--------------------------------------------------------- 

مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com

 

فهرست مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

 

 

Web ghandchi.com