Iranscope Storeفروشگاه ايرانسکوپ

Reza Pahlavi 's Two-Prong Tactic

http://www.ghandchi.com/384-RPTwoProng-plus.htm

 

متن مقاله بزبان انگليسي

http://www.ghandchi.com/384-RPTwoProngEng.htm

Sam Ghandchiسام قندچيتاکتيک دوگانه رضا پهلوي

سام قندچی

 

1- گروهي از نيروهاي جنبش مترقي ايران مشغول فعاليت براي سايت 60000000 هستند.  يک گروه از سلطنت طلبان نيز کوششان ايجاد پلي بين اين سايت و نئومحافظه کاران آمريکا است.

 

2-گروه ديگري از نيروهاي جنبش مترقي ايران هستند، که از سايت 60000000 ، بخاطر حضور نئو محافظه کاران آمريکا،  دوري ميکنند. آقاي پهلوي به اين دسته ميگويد که وي هم با  نئو محافظه کاران آمريکا مخالف است،  و اين گروه از نيروهاي مترقي ايران را به مقابله با آمريکا تشويق ميکند.

 

3- سعي رضا پهلوي در اين ميان بر اين است که به آمريکا ثابت کند همه نيروهاي سياسي مترقي ايران، يا راديکال، چپي، و ضد آمريکائي هستند، يا که تا ابد دلخور از آمريکا بخاطر 28 مرداد، و اينگونه برداشت دهد که فقط سلطنت است که طرفدار جهان آزاد بوده،  و ميتواند طرف مذاکره قابل اتکأ براي آمريکا و غرب باشد.

 

بسياري از روشنفکران سياسي ما، با تجربه زياد،  گول اين تاکتيک دوگانه رضا پهلوي را خورده اند.

 

اگر آقاي رضا پهلوي انقدر با نئو محافظه کاران آمريکا مخالف هستند،  چرا خودشان اين سالها هيچگاه در مصاحبه هايشان ضد دخالت هاي نئومحافظه کاران درباره آينده ايران حرفي نزدند و چيزي ننوشتند.  در واقع کوشش بخشي ار نئو محافظه کاران آمريکا، براي ايجاد اتحادي از مجاهدين و سلطنت بعنوان ستون مرکزي دولت آينده ايران،  چيز تازه اي نيست که با کميته فراخوان شروع شده باشد، و از مدتها قبل  آقاي دانيال پايپزDaniel Pipes آنرا مطرح کرده بود، آنگونه که در زير توضيح ميدهم.

 

دوسال پيش آقاي دانيال پايپز Daniel Pipes تز اتحاد با مجاهدين را مطرح کرد،  و در همان زمان من در مقاله مفصلي نظر ايشان را نقد کردم  (http://www.ghandchi.com/210-Pipes.htm) ، و البته لازم به ياد آوري است که نظر آقاي داينال پايپز،  نظر همه نئو محافظه کاران آمريکا نيست،  و مضافأ آنکه نئو محافظه کاران،  کل سياست خارجي آمريکا را نمايندگي نميکنند.

 

اما نکته جالب آنکه در زمان انتشار تز دانيال پايپز در ماه مه 2003،  آقاي رضا پهلوي و آن دسته از سلطنت طلبان که ظاهرأ امروز مخالف اين طرح هستند،  يک کلمه هم آنروز از تز دانيال پايپز انتقاد نکردند، و مقالات وي را هميشه در نشرياتشان تبليغ کردند، و امروز نيز رسمأ نقدي نميکنند،  و عده اي از آنها خود رابط محاهدين و آمريکا هستند.  حالا چرا در جلسات خصوصي با برخي فعالين سياسي،  آقاي رضا پهلوي يکباره منقد نئو محافظه کاران آمريکا شده است، بحث ديگري است که در پائين توضيح ميدهم.

 

آقاي رضا پهلوي ميخواهد با تاکتيک بالا،  جنبش مترقي ايران را از هم بپاشاند و هم  از آمريکا ايزوله کند،  وگرنه ايشان با  چند نفري از نئو محافظه کاراني که اختلاف دارند، اختلافشان بر سر اين است که چرا آن چند نفر سلطنت را آلترناتيو ايران نميدانند، وگرنه ناراحتي ايشان از دخالت نئو محافظه کاران در امور ايران نيست. يک عده آدم ساده لو جنبش سياسي ايران هم شده اند سکوي پرش اين تاکتيک تازه رضا پهلوي.

 

من درباره اهميت رابطه *باز* با آمريکا و غرب در گذشته مفصل نوشته ام (http://www.ghandchi.com/346-West.htm).  اما دوباره يک عده از روشنفکران سياسي ما از طريق يک گروه از سلطنت طلبان،  تحت عنوان کار براي فراخوان و سايت 60000000 ، جلسه خصوصي با آمريکا ميگذارند.  وعده ديگري از روشنفکران سياسي ما، که مخالف سايت 60000000 هستند، در جلسات خصوصي با رضا پهلوي و جناح ديگري از سلطنت طلبان مينشينند، و خوش خيال هستند که وي هم با نئومحافظه کاران مخالف است.

 

نشست هاي با کشورهاي خارجي،  و جريانات وابسته به خارج نظير رضا پهلوي، بايستي از طرف رهبران سازمانهائي که واقعي هستند،  بطور کاملأ *علني*، و با اطلاع عمومي انجام شود،  و نه جلسات معامله پشت پرده،  که جز ضرر براي جنبش سياسي ايران، نتيجه ديگري ندارد، و عاقبتش قراردادهائي نظير وثوق الدوله است.

 

 بازي سلطنت و رضا پهلوي پايان يافته است،  و تنها اميد رضا پهلوي اين است که به آلترناتيو آمريکا براي ايران تبديل شود،  و اينگونه به صحنه سياسي ايران برگردد.  دفاع رضا پهلوي از فراخوان رفراندم عده اي از روشنفکران ايران،  و ايجاد جو سانسور و رد نظرات مخالف در سايت 60000000 بوسيله عوامل ايشان،  يک طرف تاکتيک رضا پهلوي بوده است،  و مخالفت ظاهري پشت پرده وي و عده ديگري از سلطنت طلبان با نئو محافظه کاران آمريکا،  وباصطلاح پشتيباني تلويحي آنها از  نامه سرگشاده به مردم آمريکا  ، که عده ديگري از روشنفکران سياسي ما نوشته اند، طرف ديگر تاکتيک آقاي رضا پهلوي  است.  جالب است که دو سند بالا، با آنکه در تقابل هم نوشته شده اند، هردو در نداشتن موضع روشن روي سلطنت نقطه اشتراک دارند،  و اين روشنفکران ما فراموش کرده اند که هر برنامه حمله به ايران،  احمد چلبي اش (http://www.ghandchi.com/330-Lesson.htm)، رضا پهلوي است.

 

آقاي رضا پهلوي يکي دو سال بازي شخصيت دوگانه  شهروند عادي و شاه را انجام دادند، و امروز بازي تاکتيک دوگانه جديد در رابطه با نئو محافظه کاران را شروع کرده اند، تا که نيروهاي جنبش مترقي ما را بپاشانند و از آمريکا ايزوله کنند.  اگر ايشان صادقانه بفکر حقوق بشر و استقلال ايران بودند،  اين سلطنت را که از زمان امير کبير تا کنون،  از هيچ نيرنگي براي نابود کردن جنبش مترقي و شخصيتهاي مترقي ايران کوتاهي نکرده است،  پايان يافته اعلام ميکردند،  و بيش از اين وقت جنبش سياسي ما را با اين بازي ها تلف نميکردند، و به جنبش ما براي تمرکز و اتحاد براي ايجاد جمهوري دوم کمک ميکردند (http://www.ghandchi.com/381-SecondRepublic.htm).

 

سالروز تولد امير کبير در 25 فروردين مبارک باد (http://bahse-azade-elmi.persianblog.com/)، يکي از مهمترين شخصيت هاي مترقي عصر مدرن ايران، که با تيغ دسيسه هاي دستگاه سلطنت به قتل رسيد.   جامعه ما نه به مفت خورهاي آخوند نيازي دارد  و نه به مفت خورهاي سلطنت،  که براي زندگي کردن کار مفيدي نميکنند، و هيچ ارزشي یه جامعه اهدأ نميکنند.  ادامه حيات انگلي روحانيت و سلطنت، از طريق خدعه و نيرنگ و بازي هاي سياسي و مذهبي تأمين ميشود، و نه بخاطر داشتن نقش مفيدي براي جامعه ايران.

 

رهبري ايران دموکراتيک و مترقي آينده را،  نميتوانند عده اي روشنفکر در معامله پشت پرده با اين و آن دلال قدرت، کسب کنند، بلکه سازمان هاي سياسي واقعي مستقل و آينده نگر هستند، که ميتوانند چنين مهمي را به پيش ببرند، و روشنفکران ايران نيز بايستي به چنين تشکيلاتهاي واقعي ياري کنند، نه آنکه اجازه دهند امثال رضا پهلوي براي ما تعيين کنند که تشکيلاتهاي واقعي مردم ايران چه سازمان هائي هستند، و رهبران ما کيانند.

 

به اميد جمهوری دوم آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

10 اسفند 1383

February 28, 2005

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com

 

فهرست مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

 

 

Web ghandchi.com