Sam Ghandchiسام قندچي انقلاب 57: شرکت اپوزیسیون در قمار 57 که در آن بازنده شد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3374-ghomaare57.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

ghomaare57

 

بسیاری اوقات در بحث انقلاب 57 این تصور داده می شود که گویی اپوزیسیون، کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی را نخوانده بود، یا که با حرفهای خمینی از جمله در مورد آزاد بودن مارکسیستها بعد از انقلاب، گول خورد، و ویدیوهایی که بویژه از برخی آکسیونهای اپوزیسیون چپ در روزهای انقلاب منتشر می شود، بیشتر به این توهمِ ناآگاهی اپوزیسیون در آن روزگار، دامن میزند. واقعیت این است که سالها پیش از انقلاب، رهبران چپ ایران، هم اسلامگرایی را خوب می شناختند که از شیخ فضل الله نوری تا مدرس و آیت الله کاشانی در عرصه ی سیاسی، تا رفتار اسلامگرایان در عرصه ی اجتماعی از جمله در رابطه با آزار بهاییان، که امثال حجتیه، افکار و برنامه های اسلامگرایان را دهه ها در مساجد و مهدیه ها، فعالانه به اجرا می گذاشتند، خبر داشتند و اینهمه چیزی ناشناخته نبود، و کلاً اپوزیسیون ایران با نظرات آیت الله خمینی، دکتر علی شریعتی، آیت الله مطهری، آیت الله ناصر مکارم شیرازی و دیگر رهبران انقلاب اسلامی، آشنایی بسیار نزدیک داشتند و کمتر کسی در اپوزیسیون بود که نشریه ی «مکتب اسلام» آیت الله مطهری و آیت الله ناصر مکارم شیرازی را ندیده باشد که هنگام انقلاب سفید به روشنی علیه قانون حمایت خانواده می نوشتند و بطور علنی و قانونی در ایران منتشر می شد، یا که یک دهه بعد نام حسینیه ارشاد را نشنیده یا که به آنجا سری نزده باشند! به عبارت دیگر نظیر مصدق در ماجرای ملی شدن صنعت نفت، اپوزیسیون ایران در انقلاب 57 نیز آگاهانه دست به قماری زد که بازنده شد. در حقیقت تا آنجا که به اپوزیسیون سکولار و انقلاب 57 مربوط می شود، کمتر از شش ماه بعد از مهرماه 1356 یعنی بعد از روزهای انستیتو گوته، شکست خورد و بعد از آن فقط با حمایت از جریان اسلامگرای خمینی تنور انقلاب را داغ نگهداشت، قماری بود که اپوزیسیون سکولار با شرکت در آن، به خیال خود بعداً قرار بود به پیروزی برسد، و فقط اپوزیسیون چپ و بخش اصلی رهبری جبهه ملی نبود که در این قمار شرکت کرد بلکه حتی زنده یاد شاپور بختیار نیز تا آخرین روزهای پیروزی انقلاب هنوز امیدوار بود که نتیجه ی کار تبدیل شهر قم به چیزی شبیه واتیکان شود. اسمش را خوشخیالی بگذاریم یا قمار، هرچه بود شرکت در آن مطمئناً به دلیل ناآگاهی رهبران اپوزیسیون در آن دوران نبود که در آن شرکت کردند. همه ی نحله های مختلف سیاسی در انقلاب 57 نظیر امروز، از برنامه ها و اهداف شخصیتها و تشکیلاتهای سیاسی و مدنی دیگر، مطلع بودند و شرکتشان در قمار 57 از روی ناآگاهی نبود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم خرداد ماه 1399
June 15, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH