Sam Ghandchiسام قندچي مثالی از بحث دیروز درباره خرافات و مقاومت زنان در ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3279-khoraafaat.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3      4

   

khoraafaat

 

روز گذشته در مقاله ای تحت عنوان «دو کلمه درباره ی جریان به اصطلاح مبارزه با خرافات»، بحثهایی مطرح شد و امروز هم در نوشتاری تحت عنوان «دانشمندان: شاید به پاسخ اینکه چرا جهان وجود دارد نزدیک شده باشیم»، آن بحثها مورد اشاره قرار گرفت و بویژه شاید آنچه در مورد ارتباط آن با مقاومت زنان مطرح شد، برای خوانندگان مورد سؤال باشد. اجازه دهید مثالی بزنم. جریاناتی که تحت عنوان دراویش در میان زنان در ایران راه افتاده، با آنچه ما در تاریخ ایران بعنوان عرفان و صوفیگری می شناسیم، خیلی فرق دارد. شخصاً مثلاً از جزئیات عقاید جریان عرفان حلقه که رهبر آن آقای محمد علی طاهری به اعدام محکوم شده بود و بعداً آزاد شد اطلاع چندانی ندارم، و همچنین جریاناتی نظیر «اکنکار» جریان عرفانی بین المللی است و در آمریکا سالهاست وجود دارد و خانم مرجان داوری به خاطر ترجمه متون آنها به اعدام محکوم شد که بعد تخفیف گرفت و در مورد آن پیشتر نوشته ام که به دیدگاههای فلسفه ی اشراق در شرق و مشخصاً سهروردی در ایران نزدیک هستند هرچند همانطور که نوشته ام خیلی سال پیش، همین آمریکا، مرکز فعالیت آنها بود و هرکسی را شخصاً 30 سال پیش در آمریکا از اکنکار می شناختم آمریکایی بود و هیچ ربطی هم به ایران نداشت. اما این همه ی داستان نیست. خیلی از خانمها در ایران که در این جریانات تازه ی درویشی هستند مثلاً نماز بدون مهر می خوانند یا وقتی پریود هستند، یا بدون وضو، نماز می خوانند. خلاصه این نوع جریانات را متشرعین در ایرانِ امروز، «خرافات» می خوانند و همانطور که شاهد هستیم حتی برای این مقاومتها، احکام اعدام صادر شده و در موارد مشخص ظاهراً رژیم می گوید که حکم به خاطر سوء استفاده جنسی و امثالهم بوده است. این جریان مقاومت در میان زنان شیعه در ایران خیلی قوی و گسترده است و جنبش سکولار ایران از آن بی اطلاع است چون سکولارهای ایران اساساً نظیر این نگارنده غیرمذهبی هستند در حالیکه این مقاومت زنان اساساً در میان خانمهای مذهبی که از تحمیلهای رژیم اسلامی به ستوه آمده اند، راه افتاده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم اردیبهشت ماه 1399
April 25, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH