Sam Ghandchiسام قندچي دانشمندان: شاید به پاسخ اینکه چرا جهان وجود دارد نزدیک شده باشیم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3276-universe.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7      *

   

universe-why

 

روز گذشته مقاله ی کوتاهی از این نگارنده منتشر شد تحت عنوان «دو کلمه درباره ی جریان به اصطلاح مبارزه با خرافات» که توصیه می کنم حتماً مطالعه کنید که نشان داده ام شعار مبارزه با خرافات را دست راستی ترین متشرعین راه انداخته اند و متأسفانه بسیاری از سکولارهای ایران، به آن دامن میزنند، و بویژه این جریانِ مبارزه با خرافات به جنبش زنان ایران، آسیب رسانده است. پیشتر هم 3 ماه پیش بحث شد که «مشکل اصلی دینداران پیشین خرافات نیست»، بلکه نوعی افسردگی به دلیل فقدان قطعیت در دیدگاه های علمی است و به همین خاطر بسیاری از آنها در گذشته، جلب تلاشهای نازی ها و کمونيستها برای ساختن دگمی ابدی از تئوریهای علمی شدند که بهترین نمونه ی آنهم در تاریخ معاصر، ماتریالیسم دیالکتیک کمونیستها بود که برای هواداران به شکلی شبه مذهبی معنای زندگی را تعریف می کرد. امروز مقاله ای را میخواندم که در آن نشان داده شده که برخی دانشمندان می گویند شاید به پاسخ اینکه چرا جهان وجود دارد نزدیک شده باشند. چهار سال پیش نیز به برخی دستاوردهای علم در آزمایشگاه سِرن در این زمینه اشاره شده بود. امروز پیش خود فکر می کردم که بسیاری از سکولارهای ایران دست کمی از آخوندها ندارند و مدتهاست فکر می کنند پاسخ این سؤال را دارند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم اردیبهشت ماه 1399
April 25, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH