Sam Ghandchiسام قندچي مسیح علینژاد: «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» از روزهای انقلاب تا بحران کرونا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3218-corona-iri.htm

مطالب مرتبط: 1     2      3      4      5      6     7      8      9     10     11

   

corona-iri

 

چند لحظه پیش تهدید یک حزب اللهی را به خانمهای بی حجاب در بازتوییت خانم مسیح علینژاد، ملاحظه کردم، و از سوی دیگر در یکی دو روز اخیر که جهان با پاندمی کرونا روبرو است و رژیم اسلامی ایران حتی یک ذره نتوانسته کمکی به حل این معضل ایران و جهان باشد، فقط طلبکار است، و حتی زندانیان سیاسی را در معرض خطر مرگ قرار داده، و در عراق تهدیدهای نظامی به آمریکا راه اندازی کرده که دفعه ی قبل نتیجه اش تراژدی پرواز 752 بود، و امروز هم نامه ی آقای حسام الدین آشنا مشاور اصلاح طلب آقای روحانی را به آمریکا، شاهد بودیم که مکمل اقدامات کوکلاکس کلانهای اسلامی است. دقیقاً در روزهای بحرانی انقلاب 57 همین کار را رژیم اسلامی با مردم ایران کرد که از یکطرف تظاهرات زنان را در هفدهم اسفندماه 1357، سرکوب کرد، و بعد هم تهدید و ارعاب آمریکا را در جریان گروگانگیری سازمان داد که تا به امروز دودش به چشم همه ی ایرانیان رفته است، و در ادامه نیز اسیدپاشی بصورت خانمهای بی حجاب و بریدن لبها راه انداختند، و از سوی دیگر به قول معروف به مرگ گرفتند که به تب راضی شوند و مردم را با طرحهای اصلاح طلبان ساکت کردند، و بسیاری از حقوق زنان ایران را که از دوران مشروطیت از جمله در رابطه با آزادیهای انتخاب پوشش به دست آورده بودند، بیش از 100 سال به عقب بردند. البته امروز دیگر، نه آمریکا، آمریکای آنروز است، و نه ایرانیان، مردم آن روز هستند و اعتراضات خانم مسیح علینژاد به حجاب اجباری در حقیقت بیان خواست اکثریت به اتفاق همه ی مردم ایران است، با اینحال، «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه»، همچنان بعد از 41 سال، استراتژی کوکلاکس کلانهای اسلامی است که با همکاری کامل اصلاح طلبان و همدستان چپیِ دنبالچه شان، دنبال می شود. بازهم از خوانندگان خواهش می کنم اگر فرصت کردید مقاله ای را که دو سال پیش تحت عنوان  «حجاب، حزب الله، کوکلاکس کلانهای اسلامی و سياست جداسازی؛ دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» منتشر شد، با دقت مطالعه کنید چرا که اگر این استراتژیِ 41 سال گذشته ی رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی را نشناسیم، آنها نظیر کوکلاکس کلانهای آمریکا می توانند از طریق همین «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه»، تا 100 سال به جنایات خود ادامه دهند. اصلاح طلبان ایران ابداً شباهتی به جنبش مدنی مارتین لوترکینگ ندارند، بلکه شبیه همدستان ظاهراً صلحجوی کوکلاکس کلانها هستند که این تصور را می دادند که گویی دارند به سیاهان کمک می کنند اما برای صد سال نقش مکمل استراتژی کوکلاکس کلانها را به عهده داشتند، به رغم آنکه بسیاری از آنها سیاهپوست بودند و در آن صد سالِ بین سالهای 1864 تا 1964، نظیر کاپوها در دوران هولوکاست، اما در آمریکا، به تداوم قوانین جیم کرو یاری رساندند، و در این کشور به آنها با اصطلاحاتی نظیر «عمو تام» در فرهنگ سیاهپوستان آمریکا، اشاره می شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم فروردین ماه 1399
April 2, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH