Sam Ghandchiسام قندچي پادکست 14: چرا غربی ها از تغییر رفتار رژیم حرف می زنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3112-podcast14.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13    14

 

podcast14

 

امروز در پادکست شماره ی 14 سکولار دموکراتها، در برنامه ای به مدیریت آقای فرشید نصراللهی، آقایان میلاد آقایی، محمود ابطحی و دکتر اسماعیل نوری علا از رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان، در یکی دیگر از پادکستهای شنیدنی سکولار دموکراتها به این موضوع پرداختند که چرا کشورهای غربی از تغییر رفتار رژیم حرف میزنند و نه از تغییر رژیم و برای نمونه می توان سخنرانی دو سال پیش آقای مایک پمپئو وزیر امور خارجه ی آمریکا را در کالیفرنیا، ذکر کرد که آرزو، تغییر رفتار رژیم اسلامی حاکم بر ایران و عادی یا *نرمال* شدن دولت ایران بود آنچه در دوران گورباچف در شوروی سابق شاهد بودیم؛ البته مدتی بعد آیت الله سید علی خامنه ای در پاسخ اینگونه درخواستهای غرب به روشنی گفتند که رژیم اسلامی هیچوقت دولت عادی نخواهد شد. اما دو سال بعد از سخنرانی آقای مایک پمپئو، در شهریور ماه امسال به این نتیجه رسیدم که شاید منظور آقای مایک پمپئو این نیست که ایران، شوروی سابق در زمان برژنف است که امید غربی ها به این باشد که دولت ایران، نظیر گورباچف عمل کند، بلکه احتمالاً آمریکا، رژیم اسلامی در ایران را نظیر کوبای فیدل کاسترو می بیند که حتی بیش از شوروی سابق برای آمریکا مسأله ساز بود، و بحث شد که مطمئناً درک اروپایی ها چنین تصوری از رژیم اسلامی ایران نیست، و در واقع اروپا نظیر دوران چمبرلین در بریتانیا خیلی با خوش خیالی بیشتری به رژیم حاکم بر ایران نگاه می کند و همه ی بحثهای اروپا در مورد احیاء برجام در 3 سال اخیر نیز نشاندهنده ی همین نوع باورها است. به تصور این نگارنده در همه ی این بحثها عنصری از حقیقت نهفته است و در نتیجه به درستی دوستان شرکت کننده در پادکست به موضوع برداشت غربی ها و تلاشهای آنها و تفاوت آن با برداشت ایرانیان از رژیم اسلامی، و موضوع تفاوت واکنش رژیم اسلامی به غرب در مقایسه با رفتار رژیم با مردم ایران مطرح است که در این پادکست به درستی تأکید و مورد بحث قرار گرفت. اما به نظر میرسد که گیم چنجری در خاورمیانه بعد از رویدادهای اخیر در عراق و سوریه صورت گرفته که دیگر نمی شود موضوع نقش رژیم اسلامی شیعه ی ایران را در خاورمیانه جدا از کل حرکت کوکلاکس کلانهای اسلامی در خاورمیانه و جهان در نظر گرفت، یعنی دیگر نه برای جنبش سیاسی ایران این کار شدنی است که کل جریان کوکلاکس کلان های اسلامی در خاورمیانه و جهان را نادیده بگیرد، و نه برای دموکراسی های غربی چنین تصوری امکان پذیر، به عبارتی مثل روزگاری است که بریتانیا و دموکراسی های اروپا دیگر نمی توانستند موضوع آلمان هیتلری را نظیر دوران چمبرلین بخواهند "حل" کنند، یعنی با قول و قرارهای تازه و با استمالت دادن به هیتلر به این امید باشند که آلمان نازی را بسوی جنگ با شوروی هدایت کنند و به خیال خود از سرشان باز کنند. همچنین جنبش مردم آلمان علیه هیتلر نیز دیگر نمی توانست بگوید که به دعوای هیتلر با دموکراسی های اروپایی و بقیه ی جهان کار ندارد، و ائتلاف محور که هیتلر با میلیتاریست های ژاپن و موسولینی در ایتالیا و فاشیستهای اسپانیا و بعد هم با دولتهایی در اروپای شرقی ایجاد کرد، غیرقابل انکار بود، و حتی قرارداد عدم تجاوز با استالین که هنوز هم برخی چپی های روسوفیل ایران آنرا انکار می کنند، توسط آلمان نازی شکل گرفته بود و به همین دلیل هیتلر توانست با خیال راحت کوره های آدم سوزی را در کشورهای اروپای شرقی به سرعت گسترش دهد و خفقان کامل در آن بخش اروپا ایجاد کند، و در عین حال دولت فاشیست ویشی وابسته به خود را در فرانسه تشکیل داد، و بالاخره دیدیم که در برابر ائتلاف محور، بریتانیا و آمریکا توانستند اتحاد شوروی را نیز جلب کنند و ائتلاف متفقین را تشکیل دادند. امروز ائتلاف رژیم اسلامی ایران با روسیه و چین واقعی و یادآور ائتلاف محور است که آلمان در دوران جنگ جهانی دوم تشکیل داده بود. البته معلوم نیست که روسیه و چین در چنین ائتلافی بمانند، همانطور که بسیاری از متحدین اروپایی رژیم اسلامی ایران هر لحظه ممکن است تغییر جبهه دهند، و وضعیت سیال است، اما مطمئناً ما دیگر در دورانی نیستیم که رژیم اسلامی ایران با ائتلاف به رهبری آمریکا برای واژگونی رژیم طالبان در افغانستان، همکاری نزدیک داشت، همانطور که شرکت کنندگان در این پادکست توضیح داده اند عناصر زیادی از این تحولات، رابطه ی رژیم اسلامی حاکم بر ایران را با همسایگان در خاورمیانه و در واقع با کل دنیا دگرگون کرده، و بر جنبش سیاسی ایران در داخل و خارج کشور، تأثیر مستقیم دارد، همانگونه که در روزگاری به شکلی دیگر، دولتهای هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی «فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی را سازمان دادند که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد».

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هجدم بهمن ماه 1398
February 7, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH