Sam Ghandchiسام قندچي چرا رهبران اروپایی بحران بیرونی رژیم اسلامی را درک نمی کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2845-europeans-vs-iri.htm

Why European Leaders Misunderstand IRI External Crisis

http://www.ghandchi.com/2845-europeans-vs-iri-english.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2lxoXY6

 

europeans-vs-iri

 

باید کار انتشاراتی را متوقف کنم و کانون توجهم را بر امور شخصی قرار دهم همانطور که به تازگی ذکر شد، اما دوباره خبرهایی درباره ایران مرا به نوشتن می کشد. رهبران اروپایی در مورد بحران بیرونی رژیم اسلامی نظیر روشنفکران ایران، در پرتو تاریخ ایران نگاه می کنند و با وضعیتی نظیر زمان جنبش مشروطه، جنگ جهانی اول، خیزش شوروی در جهان و رضا شاه در ایران، اشغال ایران توسط بریتانیا و شوروی در شهریور 20، یا کودتای 28 مرداد 1332. در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی از سال 1357، نه تنها کوکلاکس کلان های اسلامی حاکمند که در تاریخ ایران بی سابقه است، بلکه همچنین رژیم اسلامی، در سیاست خود در خارج از ایران، هیچ شباهتی به تجربه های پیشین ایران در عصر مدرن ندارد. سیاست خارجی رژیم اسلامی بیشتر به کوبای فیدل کاسترو شباهت دارد، که ادامه ی ساده ی وضعیت جهانی نبود و مخصوص کوبا بود. این درست است که کوبا از نظر اقتصادی اساساً به شوروی وابسته بود در حالیکه رژیم اسلامی ایران بر درآمد نفت اتکاء دارد، اما عملکرد کوبا در حمایت از کمونیستها در آمریکای لاتین خیلی به آنچه رژیم اسلامی در حمایت از جنبشهای شیعی و ماجراجویی های دیگر در خاورمیانه می کند، شباهت داشت. آنچه آقای مایک پمپئو در آغاز کار خود بعنوان وزیر امور خارجه ی آمریکا درباره نرمال شدن رژیم اسلامی ایران می گفت از سوی صاحب این قلم اینگونه درک شد که گویی ایران امروز با شوروی زمان گورباچف مقایسه می شود، در حالیکه شاید مقایسه ای بود با کوبای فیدل کاسترو که بیشتر معنی می دهد و بسیار از درک اروپایی ها، فاصله دارد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم شهریور ماه 1398
Sept 4, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH