Sam Ghandchiسام قندچي پادکست هفتم سکولار دموکراتها درباره آنارشیسم شنیدنی است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3009-podcast7.htm

مطالب مرتبط:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   13    14    15    16    17    18    19    **

    

podcast7

 

لحظاتی پیش پادکست شماره ی 7 سکولار دموکراتها را درباره ی آنارشیسم که به مدیریت آقای فرشید نصرالهی بود،  تماشا می کردم که بحثی شنیدنی بود، بویژه از آنجا که موضوع رهبری سیاسی برای آینده ی ایران در لحظه ی کنونی مورد توجه همه ی ایرانیان است.  آقای محمود ابطحی از رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان بحث خود را با این موضوع آغاز کرد که «آزادی و برابری» که مورد توجه آنارشیستها قرار دارد، شاید بتوان گفت که در کانون توجه همه ی نحله های سیاسی است؛ اما، برای رسیدن به آن اهداف، هر جریان فکری راه متفاوتی را دنبال می کند که بحث بسیار درستی است و مثلاً در آستانه ی انقلاب آمریکا در سال 1775 چنین بحثهای پایه ای از سوی نیروهای مختلف مطرح بوده، و در واقع این موضوعات طی قرنها برای هر فعال و صاحب نظر سیاسی، لیبرال، سوسیالیست، یا هر نحله ی دیگری مطرح بوده و هست. مثلاً کارل پوپر در ارتباط با دیدگاه های سوسیالیستها می گوید:

 

"من تا سالها پس از رد مارکسیسم، سوسیالیست ماندم، و اگر میتوانست چیزی شبیه سوسیالیسم، در ادغام با آزادی فردی، وجود داشته باشد، من هنوز نیز سوسیالیست می بودم. چرا که چیزی بهتر از یک زندگی متواضعانه، ساده، و آزاد در جامعه ای تساوی گرا نیست. مدت ها برای من طول کشید تا تشخیص دهم که این رویائی بیش نیست، و اینکه آزادی مهمتر از برابری است، و آنکه کوشش برای تحقق برابری، آزادی را به مخاطره میاندازد: و آنکه اگر آزادی از دست برود، حتی برابری در میان غیر آزادان نیز وجود نخواهد داشت."*

 

 به هر حال این مباحث پایه ای که آقای محمود ابطحی در این بحث اشاره کردند بسیار مهم هستند و از جمله تئوری دولت مارکسیستها و آنارشیستها، در این رابطه قابل توجه است. در بخش دیگری از بحث این پادکست نیز آقای میلاد آقایی از رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان به نمونه ای در تاریخ از پیاده شدن آنارشیسم اشاره کرد که موضوعی جالب است. در حقیقت شاید حتی در تاریخ قرون وسطی به قدرت رسیدن موینتزر را در دوران خیزش لوتر و پروتستانیسم در آلمان در قرون وسطی، بشود نمونه ای از به قدرت رسیدن نوعی آنارشیسم محسوب کرد که گرچه چنین نامی را درباره آن تجربه تاریخی به کار نمی برند اما کتاب فردریک انگلس تحت عنوان «جنگ دهقانی در آلمان» تحلیل بسیار ژرفی از حکومت موینتزر ارائه کرده که شاید عاقبت هر جریان آنارشیستی در صورت موفقیت باشد. و البته همه ی بحث مارکس با پرودون در فقر فلسفه در نقد دیدگاه اقتصادی آنارشیسم از مالکیت است. نمونه ی برجسته ی شکست آنارشیستها نیز در تاریخ معاصر، کمون پاریس است. از سوی دیگر تجربه هایی در قرن بیستم داریم که آنارشیسم اهرمی شد برای به قدرت رسیدن فاشیسم در برخی کشورهای اروپایی.  در این پادکست همچنین آقای مقداد عسکریان از فعالان حزب سکولار دموکرات ایرانیان در مورد موضوعات عملی در جامعه که انعکاس دهنده ی آنارشیسم در زندگی روزمره اند، نکات جالبی مطرح کرد. به هر حال در چند سال اخیر بحثهای زیادی در مورد آنارشیسم مطرح شده و امیدوارم این پادکست آغاز دیالوگی بین سکولار دموکراتها و آنارشیستها شود و لازم به یادآوری است که این پادکست سکولار دموکراتها با اذعان و تأکید بر حمایت از مبارزات به حق آنارشیستها در ایران بوده و هست که در جنبش جوانان ایران در سالهای اخیر نقش برجسته ای داشته و دارند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم آذر ماه 1398
December 19, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH