Sam Ghandchiسام قندچي  درباره ی بالابردن عکسهای رهبران در تظاهراتهای خارج کشور
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2973-tazaahoraat-aks.htm

مطالب مرتبط: 1   2   3   4   5   6

 

personalities-more

 

هر روز اطلاعیه های جمعهای مختلف در خارج کشور برای برگزاری آکسیونهای مختلف در حمایت از اعتراضات مردم ایران در خیزش98 منتشر می شود. هر یک از این جمعها نیز دیدگاه های خاص خود را از خیزش98 و اهداف آن دارند. دو روز پیش نیز مطلبی در این رابطه از این نگارنده تحت عنوان «یادداشتی درباره محل برگزاری تظاهراتها در خارج کشور»، منتشر شد. یک موضوع دیگر که همیشه در مورد تظاهراتها چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن بین نیروهای مختلف شرکت کننده در خارج کشور، باعث اختلاف و حتی درگیری می شد تصمیم درباره ی بَنِرها و عکسها بود که قرار می شد کمیته های برگزارکننده درباره ی آن تصمیم بگیرند، اما در عمل فقط کافی بود که یک شرکت کننده، عکس رهبر معینی را در دست بگیرد، و همه چیز به کشمکش بین خود شرکت کنندگان می انجامید و لزوماً نیز آن شخص پرووکاتور نبود هرچند یا از قرارهای کمیته ی برگزارکننده تظاهرات مطلع نبود و یا به آن اهمیتی نمی داد. از دیدگاه صاحب این قلم بیشتر این دعواها و حتی تصمیم گیریهای نیاوردن عکس از سوی کمیته های برگزارکننده بیهوده است. درست است که یک بَنِر اصلی که هدف کل تظاهرات را نشان دهد و معمولاً در جلوی تظاهرات حمل می شود لازم است که توسط کمیته ی برگزارکننده تعیین شود و فقط آن بَنِر اصلی نباید هیچ جریان معین اپوزیسیون را منعکس کند و ضروری است چیزی باشد نظیر «قتل عام معترضان خیزش آبان ماه 98 را توسط رژیم اسلامی ایران محکوم می کنیم»، اما واقعاً غیر از این، چه عیبی دارد که هر تظاهرکننده عکس رهبر مورد علاقه اش را با خود حمل کند، مگر آنکه عکس یا بَنِری در حمایت از رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران باشد. به هر حال این نوعی ابراز نظر آن شرکت کننده است. درست است که چون تظاهرات، ضدِ رژیم اسلامی حاکم بر ایران است، عکسها و بَنِرهای در حمایت از رژیم قابل قبول نیست، اما واقعاً چرا باید بیش از این، مته به خشخاش گذاشت. اگر کسی می خواهد عکس آقای رضا پهلوی، خانم مریم رجوی، آقای مسعود رجوی، آقای مهدی کروبی، آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد، آقای اسماعیل نوری علا، آقای حشمت طبرزدی، آقای شاهین نجفی، آقای مهدی خانبابا تهرانی، خانم شادی صدر، آقای عبدالله مهتدی، یا آقای حسن شریعتمداری یا هر رهبر دیگری را با خود حمل کند، چه اشکالی دارد. و امروز نیز به روشنی در یادداشتی برای آقای مهدی کروبی گفته شد که بعد از خیزش96، هدف ایجاد جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر است و دیگر هرگونه ادامه ی رژیم اسلامی در ایران برای مخالفان قابل قبول نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم آذر ماه 1398
December 4, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH