Sam Ghandchiسام قندچي  آقای مهدی کروبی امروز هدف ایجاد جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2972-mehdi-karroubi.htm

پی نوشت چهارم آذرماه 1398: پسر کروبی: پیام پدرم دعوت مردم به شرکت در انتخابات نبود

مطالب مرتبط: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

mehdi-karroubi

 

آقای مهدی کروبی، خوشحالم از اینکه می بینم در این سنین بالا همچنان فعال هستید و فرصتی برای تأثیرگذاری بر اوضاع کنونی ایران یافته اید، اما همانطور که آیت الله خمینی را به یاد داریم، تصمیم او برای قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در همان سنین بالا بود و در نتیجه کسانیکه هر نقدی را از شما آقای مهدی کروبی، آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، و دیگر رهبران سیاسی، با ذکر موضوع سنِ بالا، فرافکنی می کنند و تعزیه خوانی راه می اندازند، شیادی بیش نیستند و بحث در مطبوعات را با مجلس روضه خوانی اشتباه گرفته اند. موضع گیری سیاسی سن و سال ندارد. روز گذشته شما پیامی را برای «فراخواندن مردم به شرکت در انتخابات» منتشر کردید. شما بهتر از هر کسی از «فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد»، خبر دارید. دوسال پیش «خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ی ایران را عوض کرد»، و بر شانس موفقیتِ ادامه ی آن فریبکاری که بویژه سالهاست اپوزیسیون خارج کشور را فلج کرده است، نقطه ی پایانی گذاشت، و امروز در خیزش98، خواست جنبش مردم، ایجاد جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر در ایران است که بحث مفصل درباره ی آن در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی انجام شد اما اکنون هدف فوری است. به قول معروف سؤال اصلی امروز بر سر ادامه یا پایان یافتن حکومت مذهبی یا بهتر بگوییم رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم آذر ماه 1398
December 4, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH