Sam Ghandchiسام قندچي  مسیح علینژاد: درباره اسلام‌هراسی و جهانی کردن مبارزه با حجاب اجباری
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2899-masih-alinejad.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/FmFTPQ

 

masih-alinejad

 

روز گذشته خانم مسیح علینژاد وارد بحث جالبی در پارلمان سوئد شده که آیا جهانی کردن مبارزه با حجاب اجباری به اسلام‌هراسی یا اسلاموفوبیا دامن می زند؟ روشنفکران در همه ی کشورهای مسیحی و غیرمسیحی، در مورد جنایات کلیسای کاتولیک در قرون وسطی نظیر زنده زنده در آتش سوزاندن جوردانو برونو، که اتفاقاً نظراتش در مورد تولد عیسی مسیح شبیه مسلمانان بود، بسیار گفته اند، یا در مورد محاکمه ی گالیله، اما هیچیک از اینها باعث هراس از مسیحیان نشد و این حقیقت را از هر مسیحیِ ارمنی یا آسوری در ایران می توان پرسید. یا اینکه آگاهی رسانی در مورد دوشقه کردن سیاهان در ایالات جنوبی آمریکا توسط کوکلاکس کلانها، که ابداً به آمریکا‌‌هراسی در ایران یا کشورهای خاورمیانه نیانجامید، اتفاقاً برعکس، احترام مردم را برای مسیحیان و آمریکایی های دموکرات افزایش داد چرا که نشان می داد مردم آزادیخواه در غرب، در جوامع خود، در برابر چنین جنایاتی علیه دگراندیشان و سیاهپوستان، کوتاه نیامده اند، و حتی برای رفع تبعیض، به صفوف اعتراضات سیاهان پیوستند، و ایستادگی کردند. اتفاقاً اگر موردی را از کارهای مسلمانان در غرب بشود مثال زد که به اسلام‌هراسی دامن زده، اجرای مراسم عید قربان توسط برخی از مسلمانان در آمریکا و اروپا است که از جمله، کشمکشهای برخی مسلمانان فرانسه با خانم برژیت باردو، همچنان در یادها مانده است. البته سنت هایی نظیر عید قربان در میان یهودیان و مسیحیان نیز وجود داشته که در شرح کاسپر شاپ از مراسم سوزاندن جوردانو برونو، در جزئیات توصیف شده است؛ اما اجرای اینگونه سنتهای عقب مانده نظیر عید قربان و مراسم زنجیرزنی را، مردم یهودی و مسیحی قرن هاست که متوقف کرده اند.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام مهر ماه 1398
Oct 22, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH