Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای برخی جمهورخواهان ایران درباره سلطنت
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2894-jomhouri-saltanat.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2yD0OTh

http://bit.ly/2KDxjZC   http://bit.ly/2nN5Haq

http://bit.ly/2M0bSmd     http://bit.ly/2YITrIq

 

jomhouri-saltanat.png

 

برخی از دوستان جمهوریخواه هستند که حتی در رهبری سازمانها و احزاب جمهوریخواه قرار دارند و بطور مفصل درباره جمهوری در ایران مطلب منتشر کرده اند اما در عین حال نوشته اند که برای آنها پیروزی پادشاهی مشروطه در ایران نیز مشکلی نیست چون آنهم دموکراسی است. اگر یک فرد عادی اینچنین بنویسد، قابل فهم است، چون در دنیا شمار زیادی دموکراسی هایی را می بیند که پادشاهی مشروطه هستند. اما برای کسی که رهبری یک تشکیلات جمهوریخواه برای *ایران* را بر عهده دارد بهتر است خوب بداند که «اگر پادشاهی مشروطه در ایران کار می کرد که رضا شاه با کودتا احمد شاه را از پادشاهی خلع نمیکرد»، و پادشاهی مشروطه در ایران خیالی بیش نیست که تا خیال پادشاه و گردانندگان رژیم پادشاهی تازه، راحت شد، دوباره استبداد است که واقعیت خواهد بود، و اینکه جمهورخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر نباید همان اشتباهی را بکنند که محمد علی فروغی کرد، یعنی که بخواهند به امید دموکراسی، از پادشاهی در ایران حمایت کنند که بزرگترین خیانت در جایگاه رهبری حزبی جمهوریخواه، به مردم ایران است. یعنی شما که این حقیقت را می دانید چرا امید واهی و اطلاعات غلط به مردم می دهید که گویی به قول آمریکایی ها خوکها پرواز می کنند، و اگر این حقیقت را نمی دانید شایستگی لازم را برای رهبری یک حزب جمهوریخواه ایرانی ندارید! شکی در این نیست که حتی جمهوری سکولار نیز در ایران می تواند به دیکتاتوری برسد و باید برای جلوگیری از بازتولید استبداد، تلاشی مداوم انجام داد، اما پادشاهی در ایران جز استبداد نتیجه ای نخواهد داشت و نباید رهبران سیاسی احزاب جمهوریخواه، آگاهی نادرست به مردم دهند که گویی دموکراسی برای ایران تحت هر نوعی از پادشاهی ممکن می تواند باشد، و بعد از 28 مرداد دیگری، تازه بگویند که اشتباه کردیم که در خام کردن مردم، شرکت کردیم. منظور این نیست که این دوستان، خودشان، جمهوریخواهان قلابی هستند، اما بهتر است وقتی دارند آنهم در یک سری مقاله، موضع حزب خود را در مورد جمهوری توضیح می دهند، چنین اطلاعات غلطی را، بجای هشدار در مورد خطر واقعی بازگشت رژیم پادشاهی برای دموکراسی در آینده ایران، به جنبش سیاسی ایران ندهند، که حرفهایشان حقایقی نیست که یک رهبرِ حزبی جمهوریخواه بهتر است بداند و به مردم بگوید، یعنی نظری که گویی در ایران، پادشاهیِ غیراستبدادی ممکن است، که کاملاً غلط است و اگر برای رهبریِ سیاسیِ چنین حزبی، هنوز این موضوع روشن نیست بهتر است خود را رهبر یک حزبِ جمهوریخواه برای ایران نخواند، چون درک غلطِ یک رهبر، بیش از درک سیاسیِ اشتباهِ هزاران مردم عادی، به جنبش سیاسی و مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی در ایران، لطمه وارد می کند، همانطور که در انقلاب 1357 شاهد بودیم و فقط یک شاپور بختیار بود که آینده را می دید و فریاد می کشید که این اپوزیسیون دارد انتخاب غلط را به مردم برای رسیدن به دمکراسی توصیه می کند و دوسال بعد که خمینی و دارو دسته، خیالشان راحت شد، دیدیم که چه کردند. و همانطور که بارها گفته شده، دادن اطلاعات غلط درباره رژیم پادشاهی در ایران بیشتر می تواند ایران را در آینده با پادشاهیِ قاسم سلیمانی ها و محمد باقر قالیباف ها روبرو کند، و این امکان اصلاً شوخی نیست و بسیار بیش از حتی خطر بازگشت پادشاهی پهلوی توسط آمریکا، واقعی است، چون نیروی نظامی داخلی پشت سر خود دارد، و در نتیجه ضروری است که به مردم روشن گفته شود که هرگونه رژیم پادشاهی در ایرانِ آینده، چه سکولار و چه مذهبی، نسخه ای برای استبدادی تازه است. مسأله این است که در ایران، پادشاهی زهر است و آشکارا می بینیم که همه ی اعتراضات مردم به رژیم اسلامی در 40 سال گذشته، نه به خاطر همان یک ذره جمهوریت در این رژیم، بلکه نسبت به ادامه ی استبداد آشکار ساواک رژیم پادشاهی گذشته در قامت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در این رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی بوده است. حرفهای این دوستانِ جمهوریخواه، مثل آنست که بگوییم از نظر تئوریک خوکها می توانند پرواز کنند و شاید هم روزی با تغییر ژنی بتوانند که تازه عوارض جانبی خود را خواهد داشت، اما دقت نکنیم همه ی خوکهایی که ما می شناسیم و در ایران دیده ایم، قادر به پرواز نبوده و نیستند، و پادشاهی نیز موضوع خوب بودن و بد بودن شخص پادشاه نیست، مگر محمد رضا شاه در سال 1320 آدم بدی بود! سال گذشته در مقاله ای تحت عنوان «خانم دکتر هنگامه شهیدی به قول آمریکایی ها خوکها پر در نمی آورند پرواز کنند»، درباره ی انتظارات دکتر هنگامه شهیدی از اصلاح طلبان و حتی از رژیم اسلامی حاکم بر ایران، منتشر شد و متأسفانه همه می دانیم که ایشان هنوز در زندان است و همه ی این اصلاح طلبان نیز یک کلمه از وضعیت ایشان نمی گویند. بعضی دوستان می پرسند که اگر در ایران به هر حال یک رژیم پادشاهی، سکولار یا مذهبی به قدرت رسید، چه کار خواهیم کرد؟ پاسخ این است که همان کاری را می کنیم که در رژیم شاه کردیم و در رژیم کنونی می کنیم، یعنی هروقت به اندازه ی کافی آزادی بدهند، فعالیت سیاسی و مدنی علنی می کنیم و در غیر اینصورت نیز اشکال دیگر فعالیت را انتخاب می کنیم از جمله زندگی در خارج کشور که نه تنها امروز، بلکه بسیای از آزادیخواهان در زمان به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه، در دوران حکومت رضا شاه، در 25 سال بعد از کودتای 28 مرداد، و بعد از به قدرت رسیدن رژیم اسلامی در 40 سال گذشته، انتخاب کردند. ولی اگر در به قدرت رساندن رژیم استبدادی تازه ای، این بار رژیم پادشاهی در ایران که طی صدها سال تجربه کرده و از آن شناخت تاریخی داریم، شریک باشیم، نظیر آنچه در سال 1357 روی داد که بخش اصلی اپوزیسیون سکوی پرش روحانیت به رهبری آیت الله خمینی به قدرت شد، در آنصورت همه ی عمر، خود را سرزنش خواهیم کرد و نوادگانمان نیز ما را مقصر خواهند دانست که چرا با دانستن همه ی واقعیات تاریخ، آینده نگر نبودیم و به مردم اطلاعات غلط دادیم که گویی می شود پادشاهی نظیر سوئد در ایران داشت. می دانیم بعد از انقلاب کبیر فرانسه که سلطنت بوربون را از قدرت ساقط کرد، مردم یکبار دیگر به بازگشت بوربون ها به قدرت شانس دادند، اما نتیجه همان آش بود و همان کاسه، و دیگر بار، به اورلئان ها که شاخه ی جداگانه ای از خاندان بوربون بودند، دوباره برای برقراری پادشاهی پارلمانی دموکراتیک در فرانسه، شانس دادند و بازهم، همان آش بود و همان کاسه، و بالاخره به این نتیجه رسیدند که پادشاهی پارلمانی با سابقه ی سلطنت در آن کشور، برای برقراری دموکراسی در فرانسه کار نمی کند؛ ایرانیان نیز به نوعی دیگر، به اندازه ی کافی این راه ها را با سلطنت در 150 سال اخیر آزمایش کرده اند و در واقع اگر پادشاهی پارلمانی در ایران کار می کرد که رضا خان علیه احمد شاه کودتا نمی کرد، چون هیچ پادشاهی در تاریخ ایران به اندازه ی احمد شاه از دخالت در امور دولت اجتناب نکرد، و پادشاهی پارلمانی واقعی با رهبری نمادین، همان احمد شاه در تاریخ ایران بوده و بس، که توسط پدر بزرگ آقای رضا پهلوی سرنگون شد! دکتر ایکس بسیار بهتر از این قلم این موضوع را به زبان انگلیسی توضیح داده و ای کاش آن مقاله ی دکتر ایکس به فارسی ترجمه شود.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم مهر ماه 1398
Oct 16, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده‌نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH