Sam Ghandchiسام قندچي چرا رژیم اسلامی تانکرهای نفتی را در خلیج فارس توقیف می کند

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2806-iri-seizing-tankers.htm

Why IRI Seizes Oil Tankers in Persian Gulf

http://www.ghandchi.com/2806-iri-seizing-tankers-english.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2M058Vw

http://bit.ly/2L1xYU9     http://bit.ly/2LVO5DZ

 

iri-oil-tankers  

 

امروز ج.ا.ا. اعلام کرد که تانکر نفتی دیگری را در خلیج فارس توقیف کرده و ادعا کرد که حامل نفت قاچاق بوده، و اگر ادعا درست باشد به این معنی است که آن کشتی از رژیم اسلامی پول می گیرد. دلیل اینکه رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران این بازی مرگبار را در خلیج فارس آغاز کرده اند، برای تحریک غرب به غرق کردن یک کشتی در تنگه هرمز است تا بتوانند تقصیر را در بسته شدن آبراه به گردن آمریکا بیاندازند. این اقدام ج.ا.ا. یادآور طرز فکر چاقوکش هایی است که در دعوا به خود چاقو می زنند. اینگونه تاکتیکها بیشتر برای چاقوکشهای چاله میدان مناسب است، گرچه باعث بالا رفتن بهای نفت و افزایش خطر وقوع جنگ است. دو روز پیش بحث شد که "رژیم اسلامی فرصت را برای معامله با ترامپ از دست می دهد."

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم مرداد ماه 1398
August 4, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH