Sam Ghandchiسام قندچي رژیم اسلامی فرصت را برای معامله با ترامپ از دست می دهد

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2802-us-iri.htm

IRI Losing Time to Make a Deal with Trump

http://www.ghandchi.com/2802-us-iri-english.htm

مطالب مرتبط: 1      2       3

 

us-iri-deal  

 

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم اسلامی حاکم بر ایران که در 24 ماه ژوئن 2019 از سوی دولت ترامپ تحریم شده بود و با اینحال در ماه ژوئیه 2019 اجازه سفر به آمریکا گرفت، روز گذشته بطور رسمی از طرف آمریکا تحریم شد. این قلم در گذشته درباره آقای ظریف بحث کرده ام و در اینجا به سادگی از بحث این اطلاعیه ها، صرفنظر می کنم. اگر پرزیدنت ترامپ در انتخابات سال 2020 پیروز شود، نداشتن نیازی به هرگونه انتخاب مجدد یعنی عدم احتیاج به انجام هر معامله ای با ج.ا.ا.، و می تواند البته در چارچوب قوانین آمریکا، هرکاری را که هوس کند، انجام دهد. اگر که پرزیدنت ترامپ انتخاب نشود، رییس جمهوری آینده از حزب دموکرات به دلیل آنچه در 3 سال گذشته در مورد برجام یعنی معامله ی اوباما و جان کری با رژیم اسلامی حاکم بر ایران آشکار شده است، با وضعیت دشواری برای هرگونه معامله ای با رژیم اسلامی حاکم بر ایران، روبرو خواهد بود. همه ی قول های آقای برنی سندرز در مراسمی که این هفته نایاک اسپانسور کرده بود، وعده های توخالی است. برقرار کردن مجدد برجام هرگز اتفاق نخواهد افتاد، اما همکاری با نایاک فقط به وجهه ی آقای برنی سندرز در چشمان برخی هوادارانش نظیر این قلم آسیب میزند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم مرداد ماه 1398
August 2, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH