Sam Ghandchiسام قندچي نتیجه گیری 10 ساعت بحث محمد امینی درباره ساختار فرمانروایی ایران بعد از اسلام
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2756-mohammad-amini.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2PoCQ5S

http://bit.ly/2XuXIzx    http://bit.ly/2S7MJq1

 

m-amini-part10 
 

روز گذشته آقای محمد امینی بخش دهم از سخنان خود را درباره تطور دولتهای ایلیاتی ترک تبار در ایران طی 900 سال گذشته ارائه کردند که جمع بندی این سری از گفتارهایشان بود و در برنامه بعدی تمام می شود. یک ماه پیش در یادداشتی به این بحثهای بسیار شنیدنی آقای محمد امینی اشاره شده بود. در جمعبندی روز گذشته آقای محمد امینی دو نکته ی بسیار مهم را بحث کردند:

 

1. اینکه اظهارات ایشان درباره زبان فارسی بعنوان زبان دیوانی دولتهای ترک تبار بعد از اسلام در ایران، ابداً به این معنی نیست که زبان فارسی را برتر بشناسند بلکه فقط واقعیتی تاریخی است همانگونه که زبان انگلیسی امروز زبان بین المللی در جهان است، و دلیل این امر رجحان این زبان به زبانهای دیگر نیست. در گذشته در مورد موضوع آموزش به زبان مادری بسیار بحث شده است و به این مبحث ربطی ندارد.

 

2. اینکه شکل گیری شهریاری دولتهای بعد از اسلام در ایران نتیجه ی کشمکش و امتزاج ایلهای مختلف بوده و این شکل فرمانروایی ابداً به این معنی نبوده که شهریار ایران سمبل اتحاد کشوری از ایلهای پراکنده باشد و همچون امپراطوری بر کشورهایی پراکنده پادشاهی کند، بلکه خود شهریارانی که از ایلهای مختلف برخاسته بودند این اتحاد کشور را از طریق جنگها و امتزاجهای همین ایلها بوجود می آوردند و حتی در درون ایل معینی نظیر قاجار سه گروه ایلی مختلف بوده که هنگام شکل گیری سلطنت قاجار، چیرگی یک بخش بر دو بخش دیگر همان ایل، صورت گرفته است. این بخش از سخنان آقای امینی نیز بحثی بسیار تازه بود.

 

3. در پایان لازم به یادآوری است که آقای محمد امینی یکی از شنیدنی ترین بخشهای این سری از برنامه های خود را دو هفته پیش در 26 ماه ژوئن 2019 درباره فراز رضا شاه به پادشاهی، ارائه کردند و در آن برنامه بسیاری از اطلاعات دست اول تاریخی را مطرح کردند که دستکم اینجانب تا به حال نشنیده بودم. همانطور که در یادداشتی دو هفته پیش بحث شد، از دیدگاه این قلم در سالهای اخیر تحلیل آقای دکتر ایکس درباره فراز رضا شاه به قدرت، نگرش تاریخی تازه ای را در اپوزیسیون ایران در این عرصه گشوده است که متأسفانه از سوی صاحب نظران قدیمی تاریخ در اپوزیسیون، توجهی به بحثهای دکتر ایکس نمی شود و امیدوارم کارهای دکتر ایکس در این مورد که به زبان انگلیسی است به زبان فارسی ترجمه شود.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم تیر ماه 1398
July 6, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH