Sam Ghandchiسام قندچي تکرار اشتباه بخشی از اپوزیسیون: از حمایت گروگانگیری تا حمایت از ماجراجویی های سپاه پاسداران

http://www.ghandchi.com/2596-opposition-sepah.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2G4iier

 

hostage-taking-irgc

 

در چند روز اخیر در ارتباط با ماجراجویی های سپاه پاسداران (1)، دوباره بخش بزرگی از اپوزیسیون چپ (2) و بخشی از ملیون ایران (3)، مرتکب همان اشتباهی شدند که 40 سال پیش در رابطه با گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران؛ هنگامیکه در خیابانهای مقابل سفارت در حمایت از دانشجویان خط امام راه پیمایی راه انداختند (4) و بعدها نیز توسط همان جریان حزب اللهی قلع و قمع شدند (5). مایه ی تأسف است که حتی تراژدی جوانشیر نتوانست به بسیاری از آنهایی که 40 سال جنایات رژیم اسلامی را بعد از آن تصمیم گیری های غلط مشاهده کردند، درسی بیاموزد (6). در رابطه با وضعیت کنونی بازهم از این دوستان خواهش می شود برای اجتناب از اشتباهات بیشتر از خود بپرسند "آیا برخورد اپوزیسیون به وضعیت جنگ احتمالی آمریکا و رژیم اسلامی باید مشابه دوران حمله عراق به ایران باشد" (7). مقابله با حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی در ایران نیاز به دیدگاه استراتژیک درست دارد، وگرنه 40 سال دیگر هم کوکلاکس کلان های اسلامی برای ایران و ایرانی فاجعه می آفرینند (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم فروردین ماه 1398
April 17, 2019

 

پانویس:


1. درباره سپاه پاسداران

http://bit.ly/2G4iier

 

2. همکاری تشکیلات چریکهای اکثریت با سپاه پاسداران در سرکوب جنبش آزادیخواهی ایران
http://www.ghandchi.com/2594-aksariat-sepah-pasdaran.htm

 

3. گفتگویی با مهندس حشمت طبرزدی و آقای محمد برقعی هوادار نهضت آزادی در واشنگتن درباره تروریسم سپاه پاسداران
http://www.ghandchi.com/2584-tabarzad-fmi-irgc.htm

 

4. گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1358 و اشتباه استراتژیک اپوزیسیون

http://bit.ly/2GrQMcd

 

5. حقایق پنهان دهه شصت
http://www.ghandchi.com/1222-haghaaye-penhaane-daheye-shast.htm

 

6. آنچه از تراژدی جوانشیر و حزب توده می توان آموخت
http://www.ghandchi.com/940-javanshir.htm

 

7. آیا برخورد اپوزیسیون به وضعیت جنگ احتمالی آمریکا و رژیم اسلامی باید مشابه دوران حمله عراق به ایران باشد
http://www.ghandchi.com/2585-us-irgc.htm

 

8. بحثی استراتژیک در مورد حاکمیت کوکلاکس کلان اسلامی در ایران
http://www.ghandchi.com/2553-islamickkk.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH