Sam Ghandchiسام قندچي چگونه به تروریسم اسلامگرا پایان دهیم؟

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/233-IslamistTerrorism.htm

How to End Islamist Terrorism
http://www.ghandchi.com/233-IslamistTerrorismEng.htm

پی نوشت 26 دیماه 1398: این مطلب مقدمه ی ویرایش اول کتاب ایران آینده نگر است که 16 سال پیش منتشر شده است. س.ق.

 

wfs-review-futurist-iran

 

تقریبأ هرکسی که وضعیت ایران طی سه دهه گذشته را دنبال کرده باشد،  به خیزش اسلامگرائی در ایران 1357، وادامه آن در برپائی اسلامگرائی در خاورمیانه و نقاط دیگر، و بالاخره گسترش تروریسم اسلامگرا در جهان، اذعان دارد. پایان یافتن حکومت طالبان در افغانستان به تروریسم اسلامی پایان نداد. این نوع تروریسم با ایده ال این تروریستها مرتبط است، که دولتی نظیر طالبان یا جمهوری اسلامی ایران است، همانگونه که تروریستهای چپی، نیم قرن پیش از اینان، شوروی و دولت های کمونیستی دیگر را، بمثابه بهشت خود میدیدند، و میخواستند با میانبرسریع تروریسم، در کشورهای  خود، به ایده ال خود برسند.

 

طی دهه های مختلف، سرکوب هر دولت کمونیستی از طرف دموکراسی های غرب، اساسأ مشروعیت تروریستها را تقویت کرد. فقط زمانیکه امپراطوری شوروی سقوط کرد، و آن هم نه با دخالت نظامی دموکراسی های غرب، بلکه از طریق طغیان خود مردم شوروی و اروپای شرقی، دیگر ایده آل تروریست ها نیز با آن مرد.  وقتیکه مردم کشورهائی که تحت حکومتهای کمونیستها بودند، بیرون آمده و گفتند که بهشت کمونیسم، بهشت نبود و آن بهشت خیالی در واقع جهنمی زنده بود، که در آن روح و بدن آدمی را به زنجیر کشیده بودند، فقط در آن زمان بود که تروریست های چپ دلیل عمل خود را از دست دادند.  به اینگونه بالاخره رویائی، که تروریسم چپ را سالها زنده نگه داشته بود، مرد،  وقتیکه امپراطوری شوروی از هم پاشید.

 

همین پروسه در مهد تولد انقلاب اسلامی، یعنی در ایران در حال وقوع است.  فروپاشی دولت اسلامگرای ایران، نه بشکل سقوط طالبان با دخالت خارجی، بلکه از طریق خود مردم ایران، راهی است که به اسلامگرائی و تروریسم مرتبط با آن، پایان داده می شود، و بدینگونه، جذابیت بهشت موعود اسلامگرایان، در ذهن مردم،  با واقعیت خشونت بار جهنمی که بوده است، جایگزین خواهد شد.

 

سالها، برای برنامه حزب آینده نگر ایران بحث شد، وقتیکه مسائل توسعه ایران بسوی قرن بیست و یکم بررسی می شد و با این  یادآوری. کردم که راه های گذشته راست و چپ، نه برای آزادی ایران کار میکند، و نه میتوانند برای ساختن ایران آینده بکار روند، حتی اگر اپوزیسیون موفق  به کسب قدرت سیاسی شود.  نشان داده شد که برخورد آینده نگر  و حزب آینده نگر لازم است، که جامعه باز را در ایران شکل دهد.  کتاب "ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم" کوششی در این راه است، که بحثی دربرگیرنده جنبه های مختلف ایران آینده نگر است.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوم تیرماه 1383

June 22, 2004

-------

این نوشته مقدمه ویرایش اول کتاب ایران آینده نگر است:

http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH