Sam Ghandchiسام قندچي آقای سعید حجاریان دوباره ما را از حاج احمد کسمایی ها می ترسانند تا میرزا کوچک خان ها را به ما قالب کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2014-saeed-hajjarian.htm

 

سعید حجاریان

 

آقای سعید حجاریان، دوباره مفصل درباره محمود احمدی نژاد و دولت نهم نوشته است (1) و این بار از لشت کولاکوفسکی هم نقل قول آورده است (2). البته اگر کولاکوفسکی درک شده بود، آقای سعید حجاریان اذعان می کرد که چگونه کن فیکون مارکسیستی با پرچم اسلامی، ایران و ایرانی را نابود کرد (3). در مورد عملکرد آقای حجاریان در این دو سه ماهه اخیر بارها توضیح داده شده است (4). درباره محمود احمدی نژاد هم خیلی قبل از آقای حجاریان اپوزیسیون سکولار ایران بحث کرده است (5). اما مقاله تازه آقای حجاریان این قلم را به یاد عباراتی انداخت که درباره چپ، دوران مشروطه، ایام فترت، حاج احمد کسمایی و میرزا کوچک خان جنگلی، دو سال پیش نوشته بودم:

 

برخی هوادارن چپ هم معتقدند که رضا شاه آنها را سرکوب کرد و حق داشتند با طرفداران حکومت اسلامی برای شکست رضا شاه متحد شوند و میرزاکوچک خان جنگلی را بعنوان کسی که به اتحاد اپوزیسیون خیانت کرده به خاطر کشتن خدعه آمیز حیدر عمواوغلی، محکوم می کنند و نه آنکه از اتحاد خود با میرزاکوچک خان که در پی ایجاد دولت اسلامی در برابر دولت سکولار رضا شاه بود، ناراحت باشند. میرزا کوچک خان جنگلی فقط مسلمان نبود بلکه همچون آیت الله خمینی خواهان برقراری حکومت اسلامی در ایران بود. برعکس برداشت بسیاری از طرفداران چپ این حاج احمد کسمایی نبود که می خواست رژیمی را نظیر آنچه خمینی بعدها ساخت، ایجاد کند بلکه دقیقاً میرزا کوچک خان چنین برنامه ای داشت. بعدها نیز که بریتانیا و شوروی رضا شاه را در شهریور 20 از قدرت ساقط کردند، چپ این سقوط را جشن گرفت و فرصت یافت حزب توده را تشکیل دهد و در همه دوران 12 سال پیش از 28 مرداد، حزب توده در همکاری با جریاناتی که دنبال تشکیل حکومت اسلامی در ایران بودند عمل کرد و در درون اپوزیسیون آن زمان بیشتر با مصدقی ها در ارتباط با امتیاز نفت شمال و نفت جنوب مسأله داشت و نه با جریانات طرفدار ایجاد دولت اسلامی. این نیروهای اسلامگرا بودند که با آمریکا و محمد رضا شاه علیه حزب توده و ملیون همکاری کردند و نه آنکه حزب توده به نیروهای طرفدار ایجاد دولت اسلامی پشت کند. بعد از کودتا نیز در اولین خیزش بزرگی که در 15 خرداد به رهبری آیت الله خمینی راه افتاد حزب توده از آن حمایت کرد و همه جریانات چپ دیگر که حتی از حزب توده هم بریده بودند، در خارج و داخل کشور پانزدهم خرداد 1342 را نقطه عطف در مبارزات مردم ایران قلمداد کردند (6).
 

ای کاش آقای سعید حجاریان انقدر از مصدق نام نمیبرد چرا که آنچه می کند تکرار اشتباهات حزب توده در آن سالهاست و از خود نمی پرسد که اینهمه سال همقطاران اصلاح طلب ایشان حتی یکبار به نداشتن حق سکولارها برای انتخاب شدن در انتخاباتهای جمهوری اسلامی اعتراض نکردند.  همانطور که درباره عده ای در اپوزیسیون ایران به تازگی گفته شد: آنچه مصدق می کرد را انجام دهیم نه آنکه نامش ببریم، ولی کاری دگر کنیم (7).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سی ام فروردین ماه 1397
April 18, 2018

 

پانویس:

 

1. سعید حجاریان: احمدی‌نژاد ما را رها نمی‌کند

http://news.gooya.com/2018/04/post-13940.php

 

2. چرا کولاکوفسکی برای انقلاب 21 ایران اهمیت دارد
http://www.ghandchi.com/1946-leszek-kolakowski.htm

 

3. کن فیکون مارکسیستی ایران در 1357
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

4. اصلاح طلبان و سعید حجاریان

https://goo.gl/g8zF7J

 

5. محمود احمدی نژاد و دولت بهار

https://goo.gl/cBd2rd

 

6. نزاعی که پادشاهی خواهان، ملیون و چپ را رها نمی کند
http://www.ghandchi.com/1155-davaaye-scuffle.htm

 

7. آنچه مصدق می کرد را انجام دهیم نه آنکه نامش ببریم، ولی کاری دگر کنیم
http://www.ghandchi.com/1971-mossadegh.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH