Sam Ghandchiسام قندچي کالت های تازه ای می خواهند افراد را درست کنند

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1662-new-cults.htm

New Cults Wanting to Fix Individuals

http://www.ghandchi.com/1662-new-cults-english.htm

 

در سالهای 1980 هنگامیکه کمونیسم داشت سقوط خود را آغاز می کرد، بسیاری از کالتهای تازه در همه دنیا جوانه زدند، که مدعی بودند دستور پخت و پز برای انسانی بهتر و دنیایی ایده آل را در اختیار دارند. در مقایسه با کالتهای دوران پیشین، این کالتهای تازه، سیاسی نبودند و بیشتر مذهبی یا روانشناسی بودند، و بسیاری از آنها عصر جدید یا نیو ایج خوانده می شدند. کتابی تحت عنوان "اسنپینگ" نوشته فلو کانوی و جیم سیگلمن یکی از بهترین توضیحات را درباره این پدیده ارائه کرد و آنها نویسنده مقاله مرتبطی نیز تحت عنوان "بیماری اطلاعاتی" بودند که در سال 1982 در مجله ساینس دایجست چاپ شد (1).

 

بسیاری از کالت های سیاسی در 300 سال گذشته یا از بین رفتند و یا اینکه به احزاب سیاسی تکامل یافتند، همچنین بسیاری از کالتهای مذهبی دو هزاره گذشته به همین شکل یا از بین رفتند و یا که به مذاهب نوینی تکامل پیدا کردند، اما کالتهای روانشناسی سالهای 1980 به بسیاری از پیروان خود صدمات روانی وارد آوردند همانگونه که فلو کانوی و جیم سیگلمن در کتابشان توضیح داده اند.

 

پدیده مشابهی نیز در دو دهه اول قرن بیست و یکم روی داده است وقتی بسیاری انتظارات از تکنولوژی های جدید به وقوع نپیوست و زندگی در حباب کالتها جای دستاوردهای واقعی را گرفت و در نتیجه این کالت ها به سرنوشت جریانات مشابه در سالهای 1980 دچار شدند، که به قول اریک فروم "گریز از آزادی" است.  معنویت و مدیتیشن ربطی به عضویت در کالت روانشناسی یا مذهبی ندارد (2).

 

احزاب سیاسی در خدمت هدف معینی هستند که به ساختن احزاب سیاسی یا عضویت در احزاب موجود معنا می دهد، حتی در جامعه مدرن چرا که در ارتباط با نیازهای جامعه امروز هستند، اما دوباره و دوباره بنظر می رسد بهترین راه برای ساختن انسان بهتر، آزادی برای انتخاب است و نه ساختن کالتهای تازه، و گرچه برای بعضی تصحیح و رشد فردی جهت رسیدن به پتانسیل خود با شکست روبرو می شود، اما برای اکثر مردم آزادی راهی است که به بهترین شکل کار می کند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و هشتم مهر ماه 1396
October 20, 2017

 

پانویس:

 

1. Flo Conway and Jim Siegelman, Information Disease (by authors of Snapping, about cults)
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Cults/index.html

 


مطالب مرتبط

آینده نگری و کالت های بازمانده جنبش کمونیستی
http://www.ghandchi.com/1226-CommunistCults.htm 
Cults
http://www.ghandchi.com/37-Cults.htm   

زنان، مردان، عشق ، تعهد، و آینده
http://www.ghandchi.com/420-WomenMen.htm  
Women, Men, Commitment, Love and Future-Second Edition
http://www.ghandchi.com/420-WomenMenEng.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH