Sam Ghandchiسام قندچيدرک غلط برخی چپی ها از حزب سکولار دموکرات ایرانیان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1459-ayandehnegar-yaa-chap.htm

 

حدود 10 ماه است که حزب سکولار دموکرات ایرانیان (1) تشکیل شده و اساسنامه حزب که بنیادنامه خوانده شده، و همچنین مرامنامه حزب، در دسترس عموم است. سالها پیش از تأسیس این حزب، پیمان نامه عصر نو منتشر شده که چارچوب کلی جنبش سکولار دموکراسی است و نه مبنای ایجاد حزب سکولار دموکرات ایرانیان؛ به عبارت دیگر پیمان نامه عصرنو سندی عمومی و حداقلی است که می تواند مبنای ائتلاف های بزرگ از جمله با برخی کمونیست ها یا برخی پادشاهی خواهان یا برخی از ملیون قرار گیرد؛ در حالیکه حزب سکولار دموکرات ایرانیان جبهه واحد نیست، که بخشی از چپ در آن باشد، یا که بتواند مبنای اتحاد چپ قرار گیرد، یعنی تشکیلات حزبی است نه جبهه واحدی (2). بحث در مورد پلاتفرم حزب نیز از همان اولین روزهای تأسیس حزب سکولار دموکرات ایرانیان به روشنی مطرح شده است (3). برخی دوستان چپ، به اشتباه این حزب را با جنبش سکولار دموکراسی اشتباه گرفته اند، که شامل نیروهای چپ، پادشاهی خواه، جبهه ملی و بسیاری جریانات دیگر سکولار دموکرات است و ائتلاف های گوناگون سکولار دموکراتها از دل آن جنبش بیرون آمده است که لزوماً ربطی به حزب سکولار دموکرات ایرانیان ندارد. مسأله این است که درک برخی چپی ها از این حزب اشتباه است که گویی چون آنها قادر به ایجاد حزب کمونیست دلخواه خود نبوده اند، این جمع را سکویی برای اتحاد چپ تصور کرده اند. هنوز عده ای از کمونیستهای ایران بعد از 100 سال همچنان به دنبال اتحاد چپ هستند همانگونه که عده ای از اسلامگرایان بعد از 1400 سال همچنان به دنبال اتحاد جنبش اسلامی وقت صرف می کنند. در واقع کمونیسم افیون روشنفکران ایران است (4). مطمئناً حزب سکولار دموکرات ایرانیان نمی تواند آنها را به آرزوی خود برساند، چرا که اصلاً حزب چپی نیست، گرچه هم با نیروهای چپ، هم پادشاهی خواهان، و هم جبهه ملی، حاضر به ایجاد ائتلاف برای اهداف معین است، و آن تشکیلاتها را نه تنها رقیب خود نمی داند، بلکه در حد توان خود برای تقویت آنها از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. تجربه انقلاب 1357 به ایرانیان نشان داد که کن فیکون مارکسیستی (5) دیگری را برای ایران نمی خواهند. حزب سکولار دموکرات ایرانیان حزبی آینده نگر است و اقلاً تا به امروز هیچ جمع آینده نگر ایرانی دیگری، چه در داخل ایران و چه در خارج،  اعلام تشکیلات حزبی نکرده است (6). تشکیل حزب سکولار دموکرات ایرانیان نقطه عطفی در تاریخ جنبش آینده نگری است (7).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
بیست و یکم خرداد ماه 1396
June 11, 2017
 

پانویس:

 

1. چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm

A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

 

2. حزب آينده نگر يا جبهه واحد
http://www.ghandchi.com/627-hezbyaajebhe.htm

 

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر

http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm  

 

4. کمونیسم افیون روشنفکران ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/616-CommunismOpiate.htm

 

5. کن فیکون مارکسیستیِ ایران

http://www.ghandchi.com/GitimadariNo3.pdf#page=14
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm

 

6. سایت بحث پلاتفرم آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

7. آینده نگری در آنسوی دره-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1413-futurism-chasm.htm

Futurism on the other Side of Chasm-Second Edition

http://www.ghandchi.com/1413-futurism-chasm-english.htm

 

 مطلب مرتبط

چرا باید درباره پلاتفرم آینده نگر بحث کرد
http://www.ghandchi.com/1460-platform-bahs.htm
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH