Sam Ghandchiسام قندچي آلترناتیو قدرت و ایده آل ما برای آینده
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1292-alternative.htm

 

پنج سال پیش در بحث تلاشهای دکتر اسماعیل نوری علا و مقایسه آن با کوششهای شارل فوریه در فرانسه گفته شد که "آلترناتيو می تواند به معنی طرح معينی برای کسب قدرت باشد يا که بيانی از ايده الهای ما برای آينده ايران. اين دو از زمين تا آسمان با هم فاصله دارند" (1). اگر هدف از تشکیل "حزب سکولار دموکرات ایرانیان" که چند ماه پیش ایجاد شد، گزینه نخست است در آنصورت دو راه پیش روی دارد یا که نظیر اصلاح طلبان اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد و طرحی را برای کسب قدرت برای حزب خود، دنبال کند (2). یا که گزینه ای دوم. یعنی که قانون اساسی تازه ای را پیشنهاد کند و جنبش مردم را برای به قدرت رساندن نیرویی که خواستار برقراری قانون تازه است، متحد کند (3). البته می توان در رژیم کنونی در چارچوب قانون موجود با اعلام مخالفت با قانون حاضر و اعلام قانون اساسی تازه مورد پشتیبانی خود، برای احراز مقامات دولتی یا نمایندگی مجلس، همچنان فعالیت کرد (4). ده روز پیش خانم دکتر نیره انصاری نوشتاری منتشر کردند تحت عنوان "حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه" که می تواند گام نخست برای طرحی جهت تدوین قانون اساسی تازه آلترناتیو، تلقی شود (5).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
دوم بهمن ماه 1395
January 21, 2017
 

پانویس:

 

1. چند کلمه در مورد تلاشهای سياسی دکتر اسماعيل نوری علا
http://www.ghandchi.com/707-EsmailNooriala.htm

 

2. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر

http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm 

 

3. آلترناتیو با طرح قانون اساسی تعریف می شود
http://www.ghandchi.com/828-alternative-constitution.htm

 

4. آیا من در انتخابات شرکت میکنم؟
http://www.ghandchi.com/567-SherekatDarEntekhabat.htm
 

5. حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه

http://goo.gl/Tyhaoh

http://isdmovement.com/2017/0117/012017/012017-Nayereh-Ansari-Law-v-Dictatorship.htm  
 

 

مطالب مرتبط
سایت تدارک پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

بحثهای مربوط به طرح قانون اساسی جدید برای ایران

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Constitution/const.htm

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH