Sam Ghandchiسام قندچيراست افراطی در مقایسه با اسلامگرایی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1245-farright-vs-islamism.htm 

Far Right vs Islamism

http://www.ghandchi.com/1245-farright-vs-islamism-english.htm

 

از وقتی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا پیروز شده، بسیار در مورد هراس از خیزش راست افراطی در عرصه سیاسی آمریکا، روسیه، اطریش، فرانسه و کشورهای دیگر سخن گفته می شود. شش ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، بطور مفصل بحث شد که راست افراطی پاسخی برای چالشهای عصر ما نیست؛ اما برنامه های چپ و لیبرالها نیز در دهه های گذشته پاسخی به چالشهای قرن بیست و یکم نبوده اند (1).

 

در واقع، خیزش اسلامگرایی در نیم قرن گذشته پاسخی بود به شکست برنامه های چپ، لیبرال و محافظه کار در خاورمیانه، هنگامیکه سکولاریسم در نیمی از جهان شکست خورد (2). بیشتر آنکه، اسلامگرایی ثابت کرده که شکست دادنش سخت تر است، حتی پس از یازدهم سپتامبر 2001، هنگامیکه همه جهان غرب کانون توجه خود را بر نابود کردن آن، متمرکز کردند. در مقایسه، خیزش راست افراطی نباید دلیلی برای احساس ناتوانی باشد و ممکن است ثابت شود آنقدر هم صعب العبور نیست؛ دست کم در تجربه مشابه در سالهای 1930، از جمله فاشیسم هیتلری در کمتر از چهار سال، شکست داده شد.

 

آلترناتیو واقعی را برای قرن بیست و یکم نمی توان در بسته بندی جدید ایدئولوژی های قرن نوزدهم یافت؛ بلکه راهکار را می بایست در برنامه هایی تازه و ویزیونی همگام با سینگولاریته فرارو، جستجو کرد (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
ششم آذر ماه 1395
November 26, 2016
 

پانویس:

 


1. آلترناتیو سیاسی در قرن بیست و یکم
http://www.ghandchi.com/1189-political-alternative-21st.htm

Political Alternative in 21st Century
http://www.ghandchi.com/1189-political-alternative-21st-english.htm

2. چرا سکولاريسم در نيمی از جهان شکست خورد
http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailed.htm

Why Secularism Failed in Half of the World
http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailedEng.htm

3. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm

New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm

 

مطلب مرتبط

مجاهدین خلق، نوع شیعی داعش
http://www.ghandchi.com/343-MKO.htm
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH