Sam Ghandchiسام قندچيآیا حقوق بشر بر سکولاریسم اولویت دارد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/881-secularism-humanrights.htm
Does Human Rights have Priority over Secularism
http://www.ghandchi.com/881-secularism-humanrights-english.htm

 

نظری مبنی بر اولویت حقوق بشر بر سکولاریسم در پی آغاز تلاش برای "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" از نو  مطرح شده است (1).

 

ابن بحث بسیار به گفتمان اولویت عدالت اجتماعی بر دموکراسی شبیه است که تمام صفحات تاریخ اروپا را در  قرن بیستم پوشانده است. کارل پاپر بهترین پاسخ را به آن داده است وقی می گوید: "من تا سالها پس از رد مارکسیسم، سوسیالیست ماندم، و اگر میتوانست چیزی شبیه سوسیالیسم، در ادغام با آزادی فردی، وجود داشته باشد، من هنوز نیز سوسیالیست می بودم. چرا که چیزی بهتر از یک زندگی متواضعانه، ساده،و آزاد در یک جامعه تساوی گرا نیست. مدت ها برای من طول کشید تا تشخیص دهم که این رویائی بیش نیست، و اینکه آزادی مهم تر از برابری است، و آنکه کوشش برای تحقق برابری، آزادی را به مخاطره میاندازد: و آنکه اگر آزادی از دست برود، حتی برابری در میان غیر آزادان نیز وجود نخواهد داشت." [کارل پاپر، "درسهائی از این قرن"، 1997، متن انگلیسی، ص5] (2)
 

به عبارت دیگر اولویت دادن به دموکراسی به این معنی نیست که عدالت اجتماعی برای ما مهمتر نیست، بلکه عدالت اجتماعی به معنی واقعی کلمه تنها در رژیمی دموکراتیک قابل تعریف است.

 

اولویت دادن سکولاریسم بر حقوق بشر نیز دلیل مشابهی دارد. تجربه هزار سال تاریخ اروپا در قرون وسطی نشان داد که  تلاش برای حقوق بشر تا زمانی که مذهب و دولت از هم جدا نشده اند نه تنها نمی تواند به نتیجه ای برسد بلکه حتی جلوی آن تلاش هم گرفته می شود. در واقع تجربه رفرماسیون لوتر و کالوین نشان داد که ژنو کالوین هم دست کمی از واتیکان پاپ نداشت و بالاخره آنچه برای اروپا بعد از قرن ها آزمون و خطا روشن شد این بود که تلاش برای حقوق بشر وقتی می تواند مطرح مانده و به ثمر برسد که مذهب و دولت از هم جدا شده باشند (3).

 

در نتیجه اولویت دادن به سکولاریسم ابداً به این معنی نیست که حقوق بشر برای ما مهمتر نیست بلکه به این معنا است که در شرایط عدم وجود سکولاریسم نمی شود به حقوق بشر دست یافت و همواره نظیر ژنو کالوین و مصر مرسی در زمان ما حقوق بشر برای گرایش مذهبی معینی برقرار خواهد شد و نه برای همه (4).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

ششم اسفند ماه 1393
February 25, 2015


پانویس:

 

1.  وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm

 

2. آیا سوسیالیسم عادلانه تر است؟
http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm

 

3. مذهب بمثابه امری خصوصی در غرب (به انگلیسی)
http://www.ghandchi.com/190-religionwest.htm

 

4. چرا سکولاریسم آینده ایران را رقم خواهد زد
http://www.ghandchi.com/491-SecularismFuturism.htm

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH