Sam Ghandchiسام قندچي در رد اصل انتروپیک

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4487-anthropic-principle.htm

On Refutation of the Anthropic Principle
http://www.ghandchi.com/4487-anthropic-principle-english.htm
 

 

anthropic-principle

 

همانطور که اخیراً در پی نوشت 6 شهریور 1402 بر رساله ی 1384 خود با عنوان «مونادهای لایبنیتس و سی. پی. اچ جوادی» نوشتم، با اصل انتروپیک که توسط اکثر نظریه پردازان مولتی ورس حمایت می شود موافق نیستم، گرچه فکر می کنم بسیاری از آنچه توسط تئوریسینهای مولتی ورس و نظریه پردازان ریسمان مطرح می شود، معتبر است! می‌خواهم متذکر شوم با اینکه رد اصل انتروپیک توسط دکتر توماس هرتوگ (هرتاگ) از زاویه ی فلسفیِ فیزیک کوانتومی بسیار جامع است، اما خواننده می‌تواند به کتاب زیست‌شناس برجسته فقید ادوارد او. ویلسون با عنوان «معنای هستی انسان» مراجعه کند، که در آن کتاب با اینکه اصلاً اشاره ای به «اصل انتروپیک» نشده؛ اما، کل کتاب یک رد واقعی و جامع «اصل انتروپیک» است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

7 آبان ماه 1402
October 29, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH