sam-ghandchi نماز جمعه: آیت الله احمد خاتمی حرفی از زمینهایی که بالا کشیده نمی زند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4127-ahmad-khatami.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

ahmad-khatami

 

دیدم دوباره حضرت آیت الله #احمد خاتمی در فضای عمومی پیدایشان شده است! در گذشته درباره ی زمین خواری های آیت الله احمد خاتمی، نظیر بسیاری دیگر از موضوعات فساد مالی مقامات دولتی در رژیم اسلامی، بارها بحث کرده ایم و نیازی به تکرار نیست. اما گویا ایشان پولها را خورده، و در نتیجه دوباره به تریبون نماز جمعه برگشته تا باز با استفاده از این مقام، زمینهای بیشتری را بالا بکشد، والله اعلم! ای کاش دستکم بخشی از پول زمینهایی را که بالا کشیده و فروخته را، برای تشنگان خوزستان، آب با تانکر ارسال می کرد، به جای تشویق رژیم به ارسال گلوله و زره پوش به خوزستان! تا آنجا که حضرت آیت الله احمد خاتمی این موضوعات را به آمریکا و شهوت نسبت می دهد، کمی بحث را بشکافیم، و برای این جناب آیت الله با سطح سوادی که دارد و دوست دارد در مورد امور غیرفقهی نظر دهد، اجازه دهید به اطلاعشان برسانم که چه اینترنتِ آزاد وجود داشته باشد، و چه با فیلترینگ نظیر ایران در 20 سال گذشته، و چه اینترانت ملی که ایشان بدون دانش و فهم آنرا بعنوان راه حلی برای بستن فضای عمومی در رژیم اسلامی بلغور می کند، باید بگویم در اینکه در جامعه «فضای عمومی» وجود دارد، این سدها چندان تفاوتی ایجاد نمی کند، و دقیقاً همان نماز جمعه خواندن نیز «فضای عمومی» ایجاد می کند، چه کسانی با علاقه در نماز جمعه شرکت کنند، و چه دیگرانی که با نفرت علیه نماز جمعه راه پیمایی کنند و در حقیقت در صورت عدم وجود اینترنت، مردم دقیقاً مخالفت خود را با امامان نماز جمعه در اینترنت بیان نخواهند کرد، و به طور فیزیکی انجام خواهند داد از جمله از طریق راه پیمایی در مقابل محل نماز جمعه در دانشگاه که قرار نیست مسجد باشد، و چون دیگر سال 1358 نیست و مردم از نماز جمعه و امامان جمعه متنفرند، مطمئن باشید بستن فضای عمومی مجازی گشودن بیشتر فضای عمومی فیزیکی خواهد بود؛ البته نماز در خانه خواندن فضای عمومی ایجاد نمی کند و امری خصوصی می ماند، و شاید تعطیل نماز جمعه بتواند فضای عمومی فیزیکی که ایجاد می کند را از بین ببرد، ولی در آنصورت امامان جمعه نظیر آیت الله احمد خاتمی بیکار خواهند شد! به همین دلیل شاید درخواست برای قطع حقوق دولتی همه امامان جمعه که کمتر از 4 سال پیش مطرح شد، برای بستن فضای عمومی بیشتر به نفع رژیم اسلامی بود هرچند در آنصورت حضرت آیت الله احمد خاتمی قبل از تصاحب زمینها و فروش آنها، از امامت نماز جمعه عزل شده بود! در واقع طالبان نظر ایشان و آیت الله جنتی را در مورد اینترنت، در افغانستان پیاده کردند و نه تنها تکنولوژی اینترنت را سد کردند، بلکه برای همه ی تکنولوژی ها مانع ایجاد کردند غیر از مزارع تولید تریاک برای قاچاق آن به سراسر دنیا و کسب درآمد از مواد مخدر! با تمام این احوال فضای عمومی در افغانستان وجود داشته و دارد و امروز طالبان دارد در مذاکراتشان با آمریکا که با هدف حذف دولت کنونی در افغانستان است، قول بازکردن مدارس دخترانه به شیوه ی رژیم اسلامی ایران، یعنی با حجاب را می دهند! درست حدس زدید این یکی را از کوکلاکس کلانهای شیعه ی ایران، یاد گرفته اند، ولی اصل موضوع این است که با همه ی این بازی ها، فضای عمومی از بین نمیرود، چه به شیوه ی طالبان عمل کنید و چه به شیوه آیت الله احمد خاتمی و آیت الله احمد جنتی پیش از ایشان! در نتیجه باید به استحضار حضرت آیت الله احمد خاتمی برسانم همان بازگشت ایشان به تریبون نماز جمعه که در فضای عمومی قرار دارد، مطرح شدن مجدد ایشان در فضای عمومی در جامعه است، و نخستین سؤال از ایشان دوباره در مورد زمینهایی خواهد بود که با استفاده از موقعیت خود بعنوان امام جمعه ی تهران بالا کشیده اند؛ پیش از آنکه بتوانند زمینهای بیشتری را بالا بکشند، حال چه اینترنتی وجود داشته باشد و چه نه! ایشان بهتر است همان اندازه پولهایی را که دزدیده اند بردارند و هرچه زودتر از ایران به کشور دیگری بروند چون بزودی دادگاههایی در ایران برای رسیدگی به این دزدیها و فساد مالی امامان جمعه تشکیل خواهد شد و پیدا کردن سوراخ موش به این راحتی نخواهد بود! از ما گفتن...خیر پیش!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سوم مرداد ماه 1400
July 25, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles