Sam Ghandchiسام قندچي خروج 2020 سندرز و آینده نگری کرزوایلی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3232-sanders-exit.htm

Sanders' 2020 Exit & Kurzweilian Futurism

http://www.ghandchi.com/3232-sanders-exit-english.htm

پی نوشت 25 تیرماه 1401: این مطلب بیش از 2 سال پیش نوشته شده، و اکنون که تدارک برای انتخابات نوامبر 2024 در آمریکا آغاز شده؛ شاید نگاهی دوباره به بحث یادداشت زیر، ضرری نداشته باشد! س.ق.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

   

sanders-kurzweil2020

 

لحظاتی پیش برنی سندرز خروج خود را از رقابتهای انتخابات مقدماتی 2020 حزب دموکرات آمریکا اعلام کرد. سندرز از بایدن شکست خورد به این دلیل که رأی دهندگان سیاهپوست از چپ، و از راست، وحشت دارند و با میانه روها سمتگیری می کنند. اما مشکل عمیق تر پروگرسیوهای حزب دموکرات خود پلاتفرم چپ است. آمریکا به نیروی سیاسی تازه ای نیاز دارد، چه آن نیرو بخشی از دو حزب سنتی باشد و چه حزبی سوم، و آنچه مهم است پلاتفرم است. سوسیالیسم 150 سال است که آزمایش شده و حتی بر نیمی از جهان استیلا یافت ولی در برآورده کردن وعده های خود ناموفق بود. آینده نگری کرزوایلی دستکم در 20 سال گذشته در عرصه ی سیاسی هم مورد بحث قرار گرفته، اما متأسفانه فعالان سیاسی آمریکا هنوز در پلاتفرمهای قدیمی چپ یا لیبِرتِریَن (نظیر حزب چای) گیر کرده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیستم فروردین ماه 1399
April 8, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH