Sam Ghandchiسام قندچي روابط عمومی: کمک قلابی برای قربانیان کرونا

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3230-pseudo-help-corona.htm

PR: Pseudo Help for Corona Victims

http://www.ghandchi.com/3230-pseudo-help-corona-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

   

pr-pseudo-help-corona

 

پرزیدنت ترامپ یکبار چک 1200 دلاری برای هر فرد بالای 18 سال (500 دلار برای هر کودک) اعلام کرده که مطمئن هستم پرداخت خواهد شد، اما بسیاری از شرکتها و مؤسسات، کمکهای قلابی برای قربانیان ویروس کرونا اعلام کرده اند که فقط روابط عمومی است. از کجا می دانم؟ خودم 8 سال پیش توسط عوامل نایاک رژیم اسلامی ایران که صدای آمریکا را می گردانند شغلم را از دست دادم گرچه ژورنالیستی قادرتر هستم و تبعیض سیاسی بود. و همه ی آنهایی که برایم به شکل روابط عمومی آرزوهای خوب کردند هرگز در این سالها برای این نگارنده و خانواده ام کمکی نبود، و فقط با استفاده از همه ی ارثیه ی خانوادگی و روی آنهم قرض، و تحمل سختی و بدبختی زندگی کردم. می توان گفت که به نوعی، از دست دادن درآمد و قربانی شدن، گزینش خودم بود، چه به دلیل دیدگاهای سیاسی که دارم و چه بخاطر آنکه می خواستم در شغلی کار کنم که به ایران مرتبط باشد وقتی که در واقعیت در آمریکا زندگی می کنم. اما قربانیان کرونا گزینش خودشان نبوده و آنهایی که هر دوهفته از یک چک حقوقی تا چک بعدی زندگی می کنند، نمی توانند با قولهای توخالیِ روابط عمومی زندگی کنند. در زمانهای قدیم، در وضعیتی اینچنین، ثروتمندان به کل جمعیت از طریق خیریه های مذهبی کمک می کردند و ما هنوز بخش کوچکی از آن سنت را در آمریکا داریم، به اصطلاح «آشپزخانه های سوپ» یا «محل اطعام فقرا» که استیو جابز هم در زمان بیکاری و گرسنگی از آنها استفاده کرده بود. اما چنان کمکها در جامعه ی مدرن خیلی کم است چرا که مردم می گویند به دولت مالیات می دهند تا به این چنین وضعیتها رسیدگی کند، با اینحال همانطور که به تفصیل در گذشته بحث شد در سیستم اصلاً درآمد آلترناتیو جاسازی نشده است. در دنیای مدرن، درآمدی که بر اساس کار و مالکیت نباشد از طریق دولت رفاه در اروپا بوده که در آمریکا تقریباً وجود خارجی ندارد. شاید آن یک درصدیها ضروری است برای 99 درصدی ها کاری بکنند پیش از آنکه غارت و دزدی در کشور راه بیافتد. و لطفاً چپی ها برایمان روضه ی سوسیالیسم نخوانند که یک قرن و نیم آنرا آزمایش کردیم که نه عدالت اجتماعی برایمان به ارمغان آورد و نه آزادی، و بویژه بخش اعظم چپ در خارج کشور بهتر است نظر ندهند که خود آنها نایاک را ساختند و همه ی این سالها همدستان نایاک بوده و هستند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم فروردین ماه 1399
April 7, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH