Sam Ghandchiسام قندچي کرونا، کار و درآمد آلترناتیو
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3198-corona-income.htm

Corona, Work, and Alternative Income

http://www.ghandchi.com/3198-corona-income-english.htm

پی نوشت 19 فروردین ماه 1399: روابط عمومی: کمک قلابی برای قربانیان کرونا

مطالب مرتبط: 1      2     3

   

corona-income

 

در حال حاضر بهترین راهکار برای مقابله با پاندمی کرونا اجتناب از تماسهای اجتماعی است همانطور که برای مدتی طولانی بهترین راه حل برای ایدز اجتناب از رابطه ی جنسی بود. هم اکنون طرح هایی در حال بحث است که با شدت هرچه تمام تر آزمایش انجام شود و برای آنهایی که نتیجه منفی باشد اجازه ی بازگشت به نیروی کار صادر شود، و این را که چنین طرح هایی کار کند تا به وضعیت نرمال اقتصادی برگردیم، زمان می خواهد که مشخص شود. یک چیز را که این پاندمی نشان داد اینکه جامعه ی قرن بیست و یکم نیاز به طرح های «درآمد آلترناتیو» دارد که پیشنهاد شده اند، از جمله 15 سال پیش توسط صاحب این قلم، اما کسی توجه جدی به این پیشنهادات مبذول نکرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم فروردین ماه 1399
March 23, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH