Sam Ghandchiسام قندچي تحریم بعدی؟ نماز نخواندن در مساجد مرتبط با رژیم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3140-tahrime-baadi.htm

مطالب مرتبط: 1   2    3    4    5

 

tahrime-baadi

 

همانطور که هفته ای دوبار در صفحه ی اول نشریه ی جنبش سکولار دموکراسی ایران یادآوری می شود: «ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم». اما در 41 سال گذشته بسیاری از مساجد در ایران به کنترل عوامل رژیم درآمده اند و حتی دانشگاه تهران را رژیم به محل برگزاری نماز جمعه تبدیل کرده است. همه ی مساجد و محلهای دیگری را که رژیم برای اهداف خود مورد سوء استفاده قرار می دهد، باید تحریم کرد چه برای نماز خواندن و چه پرداخت هرگونه اعانات و صدقات مذهبی. در واقع رژیمِ کوکلاکس کلانهای اسلامی، رژیمی سکولار نیست که انتخابات، مجلس و جمهوری برایش اهمیتی داشته باشد و همه ی آنها برایش ویترین است و این امر را آیت الله مصباح یزدی بارها اعلام کرده است. همانطور که می دانیم آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو با تظاهر به اینکه می خواهد در ایران یک جمهوری نظیر فرانسه ایجاد کند، تلاش کرد هم بخش سکولار اپوزیسیون ایران را فریب دهد و هم آندسته از کشورهای خارجی را که در آن زمان از استراتژی کمربند سبز پیروی نمی کردند، قانع کند؛ در واقع حتی قبل از ماههای آخر انقلاب که اصطلاح «جمهوری اسلامی» را لشگر خمینی در تظاهراتها مطرح کردند، آنها همیشه از «حکومت اسلامی» می گفتند و نه «جمهوری اسلامی»! البته مطرح بودنِ مسجد و قیمه نذری هم برای رژیم اسلامی حاکم بر ایران، جهت سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم بوده، یعنی اینهم به عبارتی ویترین است اما ویترینی مهمتر برای این رژیم. به هر حال تحریم هر مسجدی که اولیای آن نقش عوامل رژیم اسلامی را بازی می کنند، گام بعدی برای تحریم این رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم اسفند ماه 1398
February 22, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH