Sam Ghandchiسام قندچي هیولای اسلامگرای فرانکنشتاین
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1452-frankenstein-islamist-monster.htm

http://isdmovement.com/2017/0617/060717/060717-sam-Ghandchi-Islamic-Frankstain.htm
Frankenstein's Islamist Monster
http://www.ghandchi.com/1452-frankenstein-islamist-monster-english.htm

 

warsaw

 

کتاب قدیمی سال 1817 مری شلی، با سناریوهای عامیانه سینمایی آن، بسیار متفاوت است. پیام فیلمها بنظر می رسد این است که در کار طبیعت دخالت نکنید و ادای خدا را در نیاورید، و ما را از نتایج چنین کاری می ترسانند. کتاب هم همین حرفها را میزند، اما توصیه می کند در اینگونه تلاشها، به معیارهای ارزشی خود وفادار بمانیم، و نصیحت می کند که نتایج اقدام خود را از قبل، پیش بینی، و عوارض جانبی آنرا تصحیح کنیم. گاهی هنگام صحبت با ایرانیان، در داخل کشور یا خارج، احساس می کنم که می خواهند همین حرفها را درباره انقلاب 1357، به آمریکا بگویند. سوء تفاهم نشود، شخصاً طرفدار تئوری توطئه نبوده، و معتقد نیستم که انقلاب ایران کار آمریکا بوده است (1). لطفاً قدری صبر داشته باشید و  منظورم را در دو پاراگراف پایین، بخوانید.

 

یکی دو روز پیش، دوستِ دوستی، تازه از سفری به پاریس، به آمریکا بازگشته بود. این خانم می گفت خویشاوندانش در محلی زندگی می کنند که دخترها حجاب اسلامی می پوشند، نه چون می خواهند، بلکه چون در غیراینصورت پسربچه ها و دکاندارهای محل اذیتشان می کنند. درباره محله ای در ایران، عراق یا عربستان سعودی حرف نمی زنیم، از فرانسه می گوییم. همچنین در آمریکا، بسیاری از خانمهای محجبه، هم اکنون در پنتاگون کار می کنند. شما ممکن است بگویید که این احترام به انتخاب آنهاست، و با شما موافقم، اما چرا ما خانمهایی مسیحی که لباس راهبه ها را بپوشند، در پنتاگون نمی بینیم. مصالحه بر سر ارزشهای مدرن، و حجاب، بعنوان سمبل آن مصالحه در خاورمیانه، امروز همین جریان، گریبانگیر غرب می شود.

 

انقلاب ایران، توطئه غرب یا کمونیستها نبود، معهذا، اینکه اسلامگرایان در پایان کار در بهمن ماه 1357 دست بالا را گرفتند، به دلیل سیاست خارجی آمریکا بود که توسط زیبیگنیف برژینسکی، دنبال می شد. لازم به گفتن نیست که ایران اولین کشوری نبود که در آن از اسلامگرایی برای سد کردن راه شوروی استفاده شد. در عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس، افغانستان، پاکستان، و بسیاری از دیگر همسایگان ایران، نسخه سنی مذهبِ اسلامگرایی توسط آمریکا حمایت شد، و آنهم سالها پیش از انقلاب ایران، و حتی گروه های تروریستی نظیر القاعده، کمک نظامی دریافت کردند، بدون هرگونه توجه به تعهدشان به ارزشهای دموکراتیک و سکولار. اینچنین بود که هیولای اسلامگرایی در خاورمیانه تغذیه شد، و امروز به این یا آن شکل، بالهای خود را در غرب میگستراند.

 

حتی امروز، پس از همه این تجربه های اسلامگرایی در نیم قرن گذشته، همینجا در واشنگتن، دو گروه اندیشکده هایی هستند، که از طرف دولت آمریکا، حمایت می شوند. گروه اول اندیشکده های هوادار نئوکان ها هستند که اساساً از  سازمان مجاهدین خلق بعنوان تنها گزینه واقعی برای ایجاد دولت اسلامگرای هوادار آمریکا، یعنی رژیمی نظیر عربستان سعودی، اما در ایران، حمایت می کنند.  گروه دوم، اندیشکده های حامی فراکسیونهای مختلف به اصطلاح اصلاح طلبان جمهوری اسلامی هستند، و دوباره به این امید که اصلاح طلبان، دولتی شبیه عربستان سعودی، اما در ایران،  ایجاد کنند. متأسفانه همچنان آمریکا به ارزشهای بنیادی سکولار و دموکراتیک خود پای بند نیست.

 

اصل بحث اینکه، آمریکا ضروری است، دنبال نوکر و کلفت در خاورمیانه نباشد، بلکه ارزشهای سکولار دموکراسی را بعنوان چراغ راهنما به کار برد، هنگامیکه گروه های اپوزیسیون ایرانی را برای همکاری، مورد ارزیابی قرار می دهد. یعنی با ما نظیر متحدان اروپایی، رفتار کند. در میان ایرانیان دنبال واتسلاو هاول ها بگردد نه احمد چلبی ها. بسیاری از کسانیکه حاضرند بعنوان خدمتکار برای آمریکا کار کنند، نه ارزشهای سکولار دموکراسی غرب را در اشتراک دارند، نه آنکه از احترام مردم ایران برخوردارند، و در واقع از حمایت آمریکا، برای بدست آوردن پشتیبانی مردم ایران، استفاده می کنند، و نه برعکس. به همین دلیل سیاست آمریکا، در واقع باعث ناامیدی در میان مردم و اپوزیسیون ایران، در مبارزه با ترهات اسلامگرایی، و برای سکولار دموکراسی در ایران شده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
چهاردهم خرداد ماه 1396
June 4, 2017
 

 

پانویس:

 

1. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
 
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm
 

 

 

 

مطالب مرتبط

چند کلمه با ایرانیان و اپوزیسیون مستقل
http://www.ghandchi.com/1453-iranians-independent-opposition.htm
A Few Words with Iranians and Independent Opposition
http://www.ghandchi.com/1453-iranians-independent-opposition-english.htm

 

آیا پرونده دادگاه ستاره درخشش در برابر کارمندان قراردادی صدای آمریکا خبر نیست
http://www.ghandchi.com/1424-derakhshesh-vs-voa-contractors.htm
Isn't Derakhsheh vs VOA Contractors' Court Case Considered News
http://www.ghandchi.com/1424-derakhshesh-vs-voa-contractors-english.htm
 

استیو ردیش صدای آمریکا کیست
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch.htm
Who is Steve Redisch of VOA
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch-english.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles