Sam Ghandchiسام قندچي امیر طاهری، داووس، رژیم اسلامی و طبقه ی متوسط
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3095-amir-taheri.htm

مطالب مرتبط:  1    2    3   4   5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19

 

amir-taheri-davos

 

در حاشیه ی اجلاس داووس، مقاله ای از آقای امیر طاهری در این رابطه منتشر شده که بسیار خواندنی است. داووس برای ایرانیان موضوع تازه ای نیست، حتی در رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران، و آقای امیر طاهری به درستی اشاره می کنند که در دوران ریاست جمهوری آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و نیز هنگام زمامداری حجت الاسلام سید محمد خاتمی، رژیم اسلامی تلاش داشت که در مجمع جهانی اقتصاد نقش فعالی ایفا کند. به یاد دارم در سال 2003 در مطلبی تحت عنوان «پسامدرنیسم یا پست مدرنیسم شکل دهنده اسلامگرائی»، به این موضوع نیز اشاره ای داشتم که باعث ناراحتی برخی تکنوکراتهای ایران شد، در حالیکه هدف تخطئه ی کار شغلی آنها نبود که نظیر تکنوکراتهای دوران شاه داشتند کارشان را می کردند و سال گذشته تلاش کردم این موضوع را در نوشتاری تحت عنوان «آینده نگری، مدیریت مؤسسات رژیم اسلامی نیست» بیشتر توضیح دهم که امیدوارم به رفع سوء تفاهم کمک کرده باشد. به هر حال تلاش رژیم اسلامی در آن زمان این بود که از اینگونه کوششهای صادقانه ی تکنوکراتهای ایرانی، و با اشاعه ی رلاتیویسم فرهنگی، به هدف دیگری برسد و آنهم در یک کلام «فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی بود که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کند»، طرحی که بویژه اصلاح طلبان در دوران رفسنجانی و خاتمی، با همکاری نایاک در خارج کشور، با موفقیت به پیش بردند. اما جدا از همه ی این جوانب سیاسی موضوع، واقعیت این است که داووس بر این پیش‌فرض ساخته شده که طبقه متوسط در جهان در حال رشد است، پیش‌فرضی که در دنیای فراصنعتی در نیم قرن گذشته حقیقت نداشته و بویژه در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی واقعیت نیست، و هر روز بیش از روز گذشته ما شاهد شکل گیری جامعه ای در ایران هستیم که در آن دو طبقه بطور پررنگ حضور دارند یکی درصد کوچکی از ثروتمندان بزرگ و در سوی دیگر جمعیت عظیمی از تهیدستان که بیشتر به هندوستان شباهت دارد تا ایران دوران شاه که در آن طبقه متوسط رشد چشمگیری داشت. البته این واقعیت اقتصادی را نمی شود تنها به گردن رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی انداخت و موضوعی جهانی است که اخیراً در نوشتاری تحت عنوان «علت ریشه ای خیزش های مردمی بی عدالتی فراصنعتی است» مورد بحث قرار گرفت، با اینحال رژیم اسلامی حاکم بر ایران که شامل اصلاح طلبان نیز هست در شدت گرفتن بسیار زیاد این شکاف عظیم طبقاتی در ایران مقصر است و در خیزش96 و بویژه در خیزش98 که نتیجه ی این شکاف بوده و هستند، رژیم و از جمله اصلاح طلبان اعتراضات مردم را به این واقعیت تلخ اقتصادی، با گلوله جواب دادند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم بهمن ماه 1398
January 25, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH