Sam Ghandchiسام قندچي  پایان 40 سال بازی قایم باشک کوکلاکس کلان های اسلامی با مردم ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3023-ghayem-bashak.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7

 

ghayem-bashak  

 

برای 40 سال رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی با مردم ایران بازی قایم باشک «دوگانه ی ترور و عقب نشینی جامعه» انجام داده؛ هرروز کسی را حکم اعدام می دهند و بازداشت و شکنجه می کنند و بعداً اگر از بین نبرند، تخفیف حکم می دهند و زندانش تمام می شود و دوباره حکم می دهند و آزادش نمی کنند و زندانیان اعتصاب غذا می کنند و اگر تلف نشوند مثلاً کمی تخفیف حکم می گیرند و باید خوشحال باشند که از زندان فشافویه و قرچک به زندان اوین منتقل شوند، به صورت زنان اسید می پاشند و بعدش تخفیف می دهند و اجازه کمی عقب رفتن روسری صادر می شود. بعد از 40 سال «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه»، این بار با قتل عام خیابانی آبان ماه 98، خود رژیم بازی را تمام کرد و این را دیگر ما در اپوزیسیون نمی گوییم، خبرگزاری معتبر رویترز گزارش کرده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم دی ماه 1398
December 23, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH