Sam Ghandchiسام قندچي دکتر نوری علا، یک عده هستند که نه چاهی می کنند و نه مناری می دزدند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2953-nooriaala-menaar.htm

مطالب مرتبط:   1      2      3

 

khomeini-tomb

 

 هروقتی که دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا می خواهند بر اهمیت ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات پیش از سقوط رژیم اسلامی تأکید کنند این ضرب المثل فارسی را می گویند که «اول چاه را بکن و بعد منارش را بدزد». متأسفانه آنهایی که ایشان منظورشان است نه اهل چاه کندن هستند و نه اهل منار دزدیدن، چه این رژیم سقوط کند و چه نکند، و چه آلترناتیو سکولار دموکرات ساخته شود و چه نشود. تا آنجا که به چاه کندن مربوط می شود، آنهایی را که آلترناتیو مطرح کرده اند می شناسیم، و تا آنجایی نیز که به منار دزدیدن مربوط است فعلاً نیروی اصلی کماکان آنارشیستهای ایران هستند که در خیزش96 و خیزش98 اصل زحمت را آنها کشیدند و هزینه دادند، هرچند نگارنده ی این سطور از منتقدان آنارشیسم هستم، اما حقیقت جز این نیست. به تصور اینجانب بسیار محتمل است که احزاب سکولار دموکرات و آینده نگرِ قدرتمند، تا پیش از سقوط رژیم اسلامی بوجود نیایند و احتمالاً نظیر دوران رضا شاه خواهد شد که تا پایانش آنقدر استبداد شدید بود که حزیی شکل نگرفت، و تازه نظیر دوران مشروطیت، احزاب این بار در سالهای شبه دموکراسیِ 1320 تا 1332 بود که شکل گرفتند، چه تشکیلاتهای چپی نظیر حزب توده، و چه احزاب ملیون و جبهه ملی، و چه دیگر احزاب و گروه های سیاسی، جملگی بعد از شهریور 20 شکل گرفته و قوام یافتند. ممکن است ما شاهد وضعیتی مشابه شویم. شخصاً ابداً چنین تطوری آرزویم نبوده و نیست، و در 40 سال گذشته همواره برای شکل گیری احزاب سکولار دموکرات و آینده نگرِ قدرتمند آنهم پیش از سقوط رژیم تلاش کردم و همه ی دلیل نوشتن کتاب ایران آینده نگر به خاطر همین هدف بود که دوباره نیروهای مترقی نظیر انقلاب 57 قدرت را به جریانات ارتجاعی و استبدادی واگذار نکنند، و از روز اولِ تأسیس حزب سکولار دموکرات ایرانیان که آقای نوری علا و همراهانشان تأسیس کردند، از این حزب حمایت کرده و می کنم چرا که به این شکل جنبش مردم چراغ راهنمایی در زمان سقوط رژیم اسلامی خواهد داشت و در بیراهه های گوناگون آسیب نخواهد دید؛ اما، به هر حال واقعیات همان هستند که هستند و برای دکتر اسماعیل نوری علا و همراهانشان در به ثمر رساندن آلترناتیو سکولار دموکرات آرزوی موفقیتهای بیشتر دارم، چرا که موفقیت آلترناتیو سکولار دموکرات حتی در شرایط فقدان حزب سکولار دموکرات و آینده نگر قدرتمند و سراسری، بازهم بهتر از این است که  قدرت را در ایران، آلترناتیوهای ارتجاعی و استبدادی تصاحب کنند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم آذر ماه 1398
November 27, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH